Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | |กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.237.105.210 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 

 

นางสาวสุพรรณี ใจยอดศิลป์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ 081-7848486

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดพะเยา คลิกที่นี่

Phayao Province

ข้อมูลจังหวัด 1.แนะนำจังหวัดพะเยา
2.แนะนำจังหวัดพะเยา


โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คำแนะนำสำหรับประชาชน


1. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัคร

รับเลือกตั้ง (ผ.ถ.๔/๔) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
2. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัคร รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ (ส.ถ.๔/๔) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564


3. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัคร รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ.๔/๔) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

องค์ความรู้การเลือกตั้ง

เลือกตั้งเทศบาล

คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

การสมัครรับเลือกตั้ง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้


 

 Link หนังสือราชการกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

   ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

เพิ่มเติมได้ที่ เฟชบุ๊ค ทต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

 

For


::: ลิงค์หน่วยงานราชการ


วันไหนมีอะไร7


ติดต่อเราเทศบาลตำบลแม่ใจ

 

 

Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com