Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | |กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.227.247.17 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 

ว่าที่ พันตรีภาณุพงศ์ ผดุงวงศ์

รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดพะเยา คลิกที่นี่

Phayao Province

ข้อมูลจังหวัด 1.แนะนำจังหวัดพะเยา
2.แนะนำจังหวัดพะเยา


โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คำแนะนำสำหรับประชาชน

1.แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดพะเยา

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2564

2.คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
พื้นที่สถานการณ์กำหนดเป็นพื้นที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนด ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

3.ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 16)


 


 

 Link หนังสือราชการกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

   ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

เพิ่มเติมได้ที่ เฟชบุ๊ค ทต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

 

For


::: ลิงค์หน่วยงานราชการ


วันไหนมีอะไร7


ติดต่อเราเทศบาลตำบลแม่ใจ

 

 

Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com