Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | |กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.238.184.78 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์

File Support PDF.

รายการ "มหาดไทยชวนรู้"

สถานีวิทยุ สวพ.91 (91.0 Mhz)  ออกอากาศทุกวัน เวลา 12.05-12.25 น.

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน และย้อนหลัง  http://www.pr.moi.go.th/mtradio.htm

     

--------เกี่ยวกับประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศประชาสัมพันธ์ ฯลฯ----

กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เชิญประชาชนผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ต้งอยู่ในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ) มาตรวจดูแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม ตั้งแต่วันที่ 11กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562 และ
#ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ) ในท้องที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และอำเภอปง อำเภอเชียงม่วน อำเภอภูซางและอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
.ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพะเยา ลว.29 พฤษภาคม 2560

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ประกาศ ณ วันที 9 มิถุนายน 2560 ราชกิจานุเบกษา

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองเล็งทราย ในท้องที่ตำบลป่าแฝก ตำบลบ้านเหล่า ตำบลเจริญราษฎร์ และตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๔๔๖, ว๑๔๔๗ ลว. ๑๗ มี.ค. ๖๐
เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐http://www.gad.moi.go.th/nsv-17-03-60-1446-7.pdf

กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมู,ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ http://www.gad.moi.go.th/nsv-20-12-59-7307-08.pdf

ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 www.md.go.th หัวข้อข้อมูลกรม กฏหมายทีเกี่ยวข้อง

--------ข่าวประชาสัมพันธ์---จากหน่วยงานอื่น ๆ----

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร (ลำไย)

จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี โดยมีเนื้อหาส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
เปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.parliament.go.th/phan

ข่าวประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ให้รางวัลสำหรับผู้ชี้แบาะแส เพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้เผาป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปี 2560 ลว. 14 มีค.2560

ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559

สสจ.พะเยา เตือน แมงลักแคปซูล ผสมไซบูทรามีน อันตรายถึงชีวิต http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php…

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ http://www.gad.moi.go.th/nsv-20-12-59-7307-08.pdf

 

  
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com