Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์

File Support PDF.

รายการ "มหาดไทยชวนรู้"

สถานีวิทยุ สวพ.91 (91.0 Mhz) ออกอากาศทุกวัน เวลา 12.05-12.25 น.

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน และย้อนหลัง  http://www.pr.moi.go.th/mtradio.htm

   

 

--------เกี่ยวกับประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศประชาสัมพันธ์ ฯลฯ----

ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น CIVIC EDUCATION บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ สมาร์ทโฟน

แจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (ฺBlue - ringed octopus)

????หมึกสายวงฟ้า พิษร้ายอันตรายถึงชีวิต ??
.
??จากข้อมูลทางวิชาการ พิษของหมึกดังกล่าวไม่สลายตัวด้วยความร้อนและเป็นพิษต่อระบบประสาท เมื่อได้รับพิษอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
.
????หากมีการพบเห็น สามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายเลขโทรศัพท์ 021411333 หรือสายด่วน Green Call 1310

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพะเยา

ลว.29 พฤษภาคม 2560

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

ประกาศ ณ วันที 9 มิถุนายน 2560 ราชกิจานุเบกษา

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดพื้นที่ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองเล็งทราย ในท้องที่ตำบลป่าแฝก ตำบลบ้านเหล่า

ตำบลเจริญราษฎร์ และตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๔๔๖, ว๑๔๔๗ ลว. ๑๗ มี.ค. ๖๐
เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐http://www.gad.moi.go.th/nsv-17-03-60-1446-7.pdf

กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมู,ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ http://www.gad.moi.go.th/nsv-20-12-59-7307-08.pdf

ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 www.md.go.th หัวข้อข้อมูลกรม กฏหมายทีเกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

http://www.gad.moi.go.th/nsv-20-12-59-7307-08.pdf

  
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com