Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์
File Support PDF.

-------แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลแม่ใจ--------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลว. 9 ตุลาคม 2563

(ดาวน์โหลด รายละเอียดแผนการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลว.25 ตุลาคม 2562

(ดาวน์โหลด รายละเอียดแผนการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ 2563)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว.5 ตุลาคม 2561

(ดาวน์โหลด รายละเอียดแผนการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ 2562)

1.แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2.บัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่ใจ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว.11 ตุลาคม 2560
ประกาศใช้ แผนการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
(ดาวน์โหลด รายละเอียดแผนการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 )
 

 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com