Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | บุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้า | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี| รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำป | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภ |ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | |กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | สถานที่ท่องเที่ยว | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | ของฝากของที่ระลึก | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.230.1.126 จำนวนผู้เยี่ยมชม คน

File Support PDF.

-------ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-----

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลว.15 ตุลาคม พ.ศ.2564
1.โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลแม่ใจ งบประมาณโครงการ 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

-------ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563

1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 1 ลำ งบประมาณ 84,000.-บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลว.5 มิถุนายน 2563

1.โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างวัดโพธาราม หมู่ที่ 4 ตำบลศรีถ้อย ถึงบ้านสันขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีถ้อย งบประมาณ 2,830,000.-(สองล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลว. 19 พฤษภาคม 2563

1.โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) งบประมาณ 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

1.จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 2,000,000.- (สองล้านบาทถ้วน)

-------ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว.10 กรกฏาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ จำนวน 1 แผ่น

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ จำนวน 1 แผ่น

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561


-------แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลตำบลแม่ใจ--------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุเทศบาลตำบลแม่ใจ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุเทศบาลตำบลแม่ใจ ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 (รายละเอียดหน้า 2)
 ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) ลว.11 พฤศจิกายน 2559
ดาวน์โหลด (รายละเอียดแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 )

 ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ลว.26 ตุลาคม2559
ดาวน์โหลด (รายละเอียดแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 )

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ) ลว.16 กันยายน 2559
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) ลว.11 ธันวาคม 2558
ดาวน์โหลด (รายละเอียดแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 )

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ลว.26 ตุลาคม2558
ดาวน์โหลด (รายละเอียดแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 )-------แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลแม่ใจ--------

ประกาศฯใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลว.14 พฤศจิกายน 2559

ประกาศฯใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ลว.4 พฤศจิกายน 2559
ดาวน์โหลด (แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 )

ประกาศฯใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ป ระจำปีงบประมาณ 2559 ลว.4 พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลด (แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 )


 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com