Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | บุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้า | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี| รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำป | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภ |ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | |กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | สถานที่ท่องเที่ยว | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | ของฝากของที่ระลึก | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 34.205.93.2 จำนวนผู้เยี่ยมชม คน
File Support PDF.

-------ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ใจ --------

--------ประจำปีงบประมาณ 2562----------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว. 8 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

--------ประจำปีงบประมาณ 2561----------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ห้วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561) ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 (ฉบับที่ 2) ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว. 2 เมษายน 2561

ดาวน์โหลด แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เทศบาลตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ. พะเย

--------ประจำปีงบประมาณ 2560----------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ) ลว.27 กรกฏาคม 2560

ดาวน์โหลด แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 )

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พศ. 2561- 2564) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. 2560 ลว.27 กรกฏาคม 2560

ดาวน์โหลด แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พศ. 2561- 2564) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. 2560

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว.27 กรกฏาคม 2560

ดาวน์โหลด แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564 )ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.2560,การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 1 และการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว.23 พฤษภาคม 2560

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลว.28 เมษายน 2560

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2560 - พ.ศ.2562) เทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564)ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว. 28 ต.ค. 59

ดาวน์โหลด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561 - 2564)ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

--------ประจำปีงบประมาณ 2559----------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลว.31 ตุลาคม 2559

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2559 - พ.ศ.2561) เทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว.10 ต.ค.59

--------ประจำปีงบประมาณ 2558----------
ประกาศฯ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปี พ.ศ.2558 ลว.18 ธันวาคม 2558

ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลแม่ใจ (พ.ศ.2559 - พ.ศ. 2561) ลว. 29 มิ.ย. 58
ดาวน์โหลด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561)ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลแม่ใจ (พ.ศ.2558 - พ.ศ. 2560) (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ลว. 8 ธ.ค..57
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลแม่ใจ (พ.ศ.2558 - พ.ศ. 2560) ลว. 27 มิ.ย.57
ดาวน์โหลด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560)ของเทศบาลตำบลแม่ใจ
บัญชีโครงการพัฒนา พ.ศ. 2558 -2560
 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com