Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์
File Support PDF.

-------ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ใจ --------

--------ประจำปีงบประมาณ 2564 ----------

-------ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ 2563----


ดาวน์โหลด (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เทศบาลตำบลแม่ใจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 (1) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน

ส่วนที่ 2 (2) แบบติดตามผลการดำเนินงานของ อปท.

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2564 (รอบ6 เดือน) เดือนตุลาคม 2563- เดือนมีนาคม 2564

--------ประจำปีงบประมาณ 2563----------

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

--------ประจำปีงบประมาณ 2562----------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว. 8 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

--------ประจำปีงบประมาณ 2561----------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ห้วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561) ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 (ฉบับที่ 2) ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว. 2 เมษายน 2561

ดาวน์โหลด แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เทศบาลตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ. พะเย

 
 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com