Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์
File Support PDF.

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-------ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตำบลแม่ใจ--------

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ 2564 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 ลว.6 ตุลาคม 2561

 ปร ะกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 
 ( ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลตำบลแม่ใจ

ปร ะกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
( ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560) เทศบาลตำบลแม่ใจ
 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com