Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์
File Support PDF.

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลแม่ใจ

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ

แผนที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอแม่ใจ

ปฏิทินการท่องเที่ยว ประเพณี กิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

แผนที่ท่องเที่ยวอำเภอแม่ใจ-จังหวัดพะเยา แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

ของฝากของที่ระลึก

 

---------แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลแม่ใจ -------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

ดาวน์โหลด ( แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2551-2564 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2557-2560) ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

ดาวน์โหลด ( แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2557-2560 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ)

 

 

หนองเล็งทรายเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่รองลงมา

จากกว๊านพะเยา มีเนื้อที่ประมาณ 5,563 ไร่ ตั้งอยู่ใจกลางของอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ห่างจากกว๊านพะเยาไปทางเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร

ตั้งอยู่ติดกับถนนพหลโยธิน สายใน เลขที่ 119 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ เป็นที่ประดิษฐานของพระนางเหลียว ศาลเจ้าพ่อหลวงคำแดง และพิพิธภัณฑ์ ในบริเวณวัดโพธาราม
ตั้งอยู่ เลขที่ 57 หมู่ที่ 1บ้านแม่ใจปง ถนนพหลโยธิน (สายใน) ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปพระเจ้าทองทิพย์ เป็นพระพุทธรูปชนิดทองสำริด ปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัวรอบ ศิลปะล้านนาตอนปลาย หรือศิลปะเชียงแสน เรียกกันสามัญว่า สิงห์สาม
     
 

วัดสีมา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ

เป็นที่ประดิษฐานของ "พระเจ้านอน"

วัดศรีดอนแก้ว ตั้งอยู่ ติดกับถนนพหลโยธินสายใน

หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ

วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีถ้อย ตั้งอยู่ติดกับถนนพหลโยธิน (แยกศรีบุญเรือง) เป็นที่ประดิษฐานของ "พระเจ้าองค์ดำ"
 

 

 

ธาตุกลางทุ่ง ตำบลแม่ใจ

 
 

ธาตุกลางทุ่ง ตั้งอยู่พื่นที่คาบเกี่ยว หมู่ท ี่2 , 3 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ

  
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com