Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์

File Support PDF.

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

-------เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลแม่ใจ--------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

ดาวน์โหลดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่นี่

-------เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลแม่ใจ--------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ลงวันที่ 18 กันยายน 2562

ดาวน์โหลด เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-------เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลแม่ใจ--------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

คลิก ดาวน์โหลด (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ) ฉบับเต็มที่นี่

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ แยกรายละเอียดตามที่ปรากฏ ดังนี้

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลแม่ใจ จำนวนหน้า  

1. ข้อมูลพื้นฐานของ อปท

 
2. รายละเอียดคำแถลง  
   
   
5. บันทึกหลักการและเหตุผล  
6. บันทึกหลักการและเหตุผล: รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน  
7. บันทึกหลักการและเหตุผล: รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน1  
   
   
   
   
   
 
 
 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com