Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์

File Support PDF.

----------ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ---------------

รายงานผลการดำเนินงานกิจการเทศบาลตำบลแม่ใจ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานกิจการเทศบาลตำบลแม่ใจ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำงวดปีงบประมาณ 2563

ประกอบด้วย - งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

- หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

- งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ตุลาคม ถึง เดือน กันยายน

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ตุลาคม ถึง เดือน กันยายน

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว. วันที่ 30 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลว. วันที่ 30 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com