Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | บุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้า | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี| รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภ |ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | สถานที่ท่องเที่ยว | ของฝากของที่ระลึก | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
Visitor your IP Your IP Address is 18.208.187.169 จำนวนผู้เยี่ยมชม คน

File Support PDF.


-------ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ----------

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 สภาเทศบาลตำบลแม่ใจ กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาล
เพื่อพิจารณา (1) ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 2 และวาระที่ 3
(2) ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายเงิน ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และ
(3) ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561

กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ลว. 25 ธันวาคม 2561

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เพื่อพิจารณา ญัตติ เรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงและก่อสร้างที่พักขยะ จำนวน 1 รายการ โดยมติในที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน 2 เสียง.

ประกาศอำเภอแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561.(รายละเอียดตามประกาศฯ) ประกาศ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561(27 สิงหาคม 2561)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.สภาเทศบาลตำบลแม่ใจ กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทสบาลตำบลแม่ใจ เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 2 และ วาระที่ 3 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 11 เสียง.

การประชุมสภา เทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561) 

ีเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สภาเทศบาลตำบลแม่ใจ กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2561 โดยมีกำหนดไม่เกิน 30 วัน (รายละเอียดตามประกาศฯ ลว.16 กรกฏาคม 2561)

******************************************************************************************

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 สภาเทศบาลตำบลแม่ใจ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภา เทศบาลตำบลแม่ใจ แทนตำแหน่งที่ว่าง และพิจารณาญัตติ จำนวน 4 ญัตติ.

• ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงก่อสร้างที่พักขยะ) จำนวน 1รายการ

• ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข คำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 จำนวน 3 รายการ

• ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 รายการ

• ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 รายการ

• ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 รายการ

******************************************************************************************

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (รายละเอียดตามประกาศ) ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (30 พฤศจิกายน 2559) 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (23 กันยายน 2559)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559  (29 สิงหาคม 2559)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  (15 สิงหาคม 2559)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ลว.22 ตุลาคม 2558
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยแรกของปีถัดไป ลว. 10 มีนาคม 2558
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ลว.7 มค 58


-------รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ----------

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ปี 2560 (10 กุมภาพันธ์ 2560)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (30 พฤศจิกายน 2559)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (23 กันยายน 2559)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559  (29 สิงหาคม 2559)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (15 สิงหาคม 2559)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (29 เมษายน 2559)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (11 กุมภาพันธ์ 2559)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2558 (28 กันยายน 2558 )

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (28 สิงหาคม 2558)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2) (21 สิงหาคม 2558)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (13 สิงหาคม 2558)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (30 เมษายน 2558)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (13 กุมภาพันธ์ 2558)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (28 พฤศจิกายน 2557)

****************************************


บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ
 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com