Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | บุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้า | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี| รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำป | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภ |ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | |กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | สถานที่ท่องเที่ยว | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | ของฝากของที่ระลึก | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 34.205.93.2 จำนวนผู้เยี่ยมชม คน

File Support PDF.


-------ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ----------

ประกาศกำหนดสมัยประชุม/เรียกประชุม
6.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
5.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยแรกของปีถัดไป

4.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สภาเทศบาลตำบลแม่ใจ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ.

3.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

สภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ.

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

2.ประกาศอำเภอแม่ใจ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ.

1.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปี 2563
3. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
2. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

-------การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ----------2562

5.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ลว.23 กันยายน 2562

4.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ลว.11 กรกฏาคม 2562

กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาล
เพื่อพิจารณา (1) ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 2 และวาระที่ 3
(2) ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายเงิน ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และ
(3) ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561

ระเบียบวาระการประชุมสภาสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

3.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ลว.21 มีนาคม 2562

2.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป ลว.22 กุมภาพันธ์ 2562

1.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ลว.25 ธันวาคม 2561

กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปี 2562

7.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 (วันที่ 29 ตุลาคม 2562)
6.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (วันที่ 30 กันยายน 2562)
5.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (วันที่ 30 สิงหาคม 2562)
4. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 สิงหาคม 2562)

3.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (วันที่ 28 พฤษภาคม 2562)

2.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (วันที่ 29 เมษายน 2562 )

1.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1ประจำปี 2562 (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)

-------การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ----------2561

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ลว. 25 ธันวาคม 2561

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เพื่อพิจารณา ญัตติ เรื่อง ขอจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงและก่อสร้างที่พักขยะ จำนวน 1 รายการ

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ประกาศอำเภอแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561.(รายละเอียดตามประกาศฯ) ประกาศ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561(27 สิงหาคม 2561)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.สภาเทศบาลตำบลแม่ใจ กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทสบาลตำบลแม่ใจ เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 2 และ วาระที่ 3

การประชุมสภา เทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561) 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2561 โดยมีกำหนดไม่เกิน 30 วัน (รายละเอียดตามประกาศฯ ลว.16 กรกฏาคม 2561)

-------การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ----------2560

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 สภาเทศบาลตำบลแม่ใจ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภา เทศบาลตำบลแม่ใจ แทนตำแหน่งที่ว่าง และพิจารณาญัตติ จำนวน 4 ญัตติ.

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (รายละเอียดตามประกาศ) ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
6.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (30 พฤศจิกายน 2559) 
5.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (23 กันยายน 2559)
4.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (29 สิงหาคม 2559)
3.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (15 สิงหาคม 2559)
2.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
1.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (23 กันยายน 2559)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (29 สิงหาคม 2559)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (15 สิงหาคม 2559)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (29 เมษายน 2559)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (11 กุมภาพันธ์ 2559)

-------การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ----------2558

4.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ลว.22 ตุลาคม 2558
3.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
2.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยแรกของปีถัดไป ลว. 10 มีนาคม 2558
1.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ลว.7 มค 58

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2558 (28 กันยายน 2558 )

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (28 สิงหาคม 2558)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2) (21 สิงหาคม 2558)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (13 สิงหาคม 2558)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (30 เมษายน 2558)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (13 กุมภาพันธ์ 2558)

 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com