Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์

File Support PDF.


-------งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ----------

การประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ใจ ที่ 367/ 2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว.26 สิงหาคม 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประกาศ ณ

วันที่ 8 มิถุนายน 2564

คำร้องขอเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

คำสั่งอำเภอแม่ใจ ที่ 244/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว.5 พฤษภาคม 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ภาพบรรยากาศ การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ครั้งแรก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

1.ประกาศอำเภอแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ครั้งแรก
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประกาศ ลว.30 เม.ย 2564

การกำหนดสมัยประชุมประจำปี

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ประกาศ ลว.5 พ.ค.2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564.

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

*** ประจำปี 2564 ***

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ประกาศอำเภอแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ครั้งแรก

*** ประจำปี 2563 ***

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2) ประจำปี 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2563

การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

*** การประชุม ประจำปี 2564***

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ครั้งแรก

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

*** การประชุม ประจำปี 2563 ***

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

*** รายงานการประชุม ประจำปี 2564***

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ( วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ครั้งแรก

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

*** รายงานการประชุม ประจำปี 2563 ***

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com