Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.236.222.124 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์

File Support PDF.


-------งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ----------

คำสั่งอำเภอแม่ใจ ที่ 2442564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว.5 พฤษภาคม 2564

ภาพบรรยากาศ การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ครั้งแรก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

1.ประกาศอำเภอแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ครั้งแรก
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประกาศ ลว.30 เม.ย 2564

-------การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ----------2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564.

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ.

(ระเบียบวาระการประชุม สภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ.

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปี 2564

การประชุม สภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (2 พฤศจิกายน 2563)

 

--------การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ----------2563

ประกาศกำหนดสมัยประชุม/เรียกประชุม
6.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
5.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยแรกของปีถัดไป

4.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สภาเทศบาลตำบลแม่ใจ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ.

3.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

สภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ.

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

2.ประกาศอำเภอแม่ใจ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ.

1.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปี 2563
3. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
2. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

-------การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ----------2562

5.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ลว.23 กันยายน 2562

4.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ลว.11 กรกฏาคม 2562

กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาล
เพื่อพิจารณา (1) ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 2 และวาระที่ 3
(2) ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายเงิน ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และ
(3) ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561

ระเบียบวาระการประชุมสภาสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

3.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ลว.21 มีนาคม 2562

2.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป ลว.22 กุมภาพันธ์ 2562

1.ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ลว.25 ธันวาคม 2561

กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปี 2562

7.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 (วันที่ 29 ตุลาคม 2562)
6.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (วันที่ 30 กันยายน 2562)
5.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (วันที่ 30 สิงหาคม 2562)
4. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 สิงหาคม 2562)

3.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (วันที่ 28 พฤษภาคม 2562)

2.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (วันที่ 29 เมษายน 2562 )

1.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1ประจำปี 2562 (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)
 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com