Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | |กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.238.174.50 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์
File Support PDF.

เว็ปไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ http://www.oic.go.th

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ภาษาไทย]
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [English] 
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

สำหรับประชาชน สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

- สิทธิรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

- ขั้นตอนการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

การตอบข้อหารือในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนด


หมวด ๑

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๖ บัญญัติไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยของประชาชน 
หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
 

ข้อมูลข่าวสารตาม

มาตรา ๗

มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

(๑)
 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
(๒)
 สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
(๓)
 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร  หรือดำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ
  คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการดีความ 
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

(๕)
 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่ายแจก
 
ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร

ข้อมูลข่าวสาร

ตาม มาตรา ๙

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด


(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน  รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา

วินิจฉัยดังกล่าว
(๒) นโบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗(๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
(๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน
กับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตร ๑๔
หรือมาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น

บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม
  ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง
ของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ 

ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียม
ในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะ
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
 คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
   
   

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว.4 เมษายน พ.ศ.2550
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.1 ตุลาคม พ.ศ.2555

คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

ข้อแนะนำในตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ใจ

  เกี่ยวกับหน่วยงาน สำนักงาน เทศบาลตำบลแม่ใจ
1 ประวัติความเป็นมาของเทศบาลแม่ใจ
2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
3 วิสัยทัศน์และนโยบาย ของเทศบาลตำบลแม่ใจ 
4 การแบ่งส่วนราชการ บุคลากร และโครงสร้างบุคลากร
5 อำนาจหน้าที่
 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ **

รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร **

สถิติการให้บริการประชาชน ศูนย์ข้อมูลช่าวสารและบริการอินเตอร์เน็ต wifi ปีงบ2562

สถิติการให้บริการประชาชน ศูนย์ข้อมูลช่าวสารและบริการอินเตอร์เน็ต wifi ปีงบ2563

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง กับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๔๔๖, ว๑๔๔๗ ลว. ๑๗ มี.ค. ๖๐
เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐http://www.gad.moi.go.th/nsv-17-03-60-1446-7.pdf


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ http://www.gad.moi.go.th/nsv-20-12-59-7307-08.pdfสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ

ที่ตั้งสำนักงานเทศบาล
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56130

facebook ทต.แม่ใจ อ.แม่ใจ

และ fanpage facebook เทศบาลตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

E-mail: maejai_240@hotmail.com

 


Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com