Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์
File Support PDF.

เว็ปไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ http://www.oic.go.th

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ภาษาไทย]
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [English] 
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

********************

สำหรับประชาชน สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

- สิทธิรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

- ขั้นตอนการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

-- ข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนด.บ

หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา ๙

. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว.4 เมษายน พ.ศ.2550
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.1 ตุลาคม พ.ศ.2555

คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

ข้อแนะนำในตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ใจ

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปและคำร้องงานบริการอื่นๆ ของเทศบาลเพิ่มเติม

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่

  เกี่ยวกับหน่วยงาน สำนักงาน เทศบาลตำบลแม่ใจ
1 ประวัติความเป็นมาของเทศบาลแม่ใจ
2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
3 วิสัยทัศน์และนโยบาย ของเทศบาลตำบลแม่ใจ 
4 การแบ่งส่วนราชการ บุคลากร และโครงสร้างบุคลากร
5 อำนาจหน้าที่

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ **

รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร **

1.สถิติการให้บริการประชาชน ศูนย์ข้อมูลช่าวสารและบริการอินเตอร์เน็ต wifi ปีงบ2562

2.สถิติการให้บริการประชาชน ศูนย์ข้อมูลช่าวสารและบริการอินเตอร์เน็ต wifi ปีงบ2563

3.สถิติการให้บริการประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

4.สถิติการให้บริการประชาชน ศูนย์ข้อมูลช่าวสารเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ ) 2

 

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง กับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๔๔๖, ว๑๔๔๗ ลว. ๑๗ มี.ค. ๖๐
เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐http://www.gad.moi.go.th/nsv-17-03-60-1446-7.pdf


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ http://www.gad.moi.go.th/nsv-20-12-59-7307-08.pdf

หนังสือที่ พย ๐๐๒๓.๑๕/ว ๑๓๗. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ลงวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑.บทความเรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั๊ย ๒. บทความเรื่อง ใครพิจารณาเรื่องของผม ๓. บทความเรื่อง อยากได้เอกสารในสำนวนคดี ๔. บทความเรื่อง รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน ๕.บทความเรื่อง ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว
สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ

ที่ตั้งสำนักงานเทศบาล
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56130

facebook ทต.แม่ใจ อ.แม่ใจ

และ fanpage facebook เทศบาลตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

E-mail: maejai_240@hotmail.com

 

Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com