Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์
File Support PDF.

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

1.กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏหมาย ประจำปี 2562

 

2.

กฎหมายจัดตั้ง

1.พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496**
2.1พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552**

2.2.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562**

3.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

6.สรุปสาระสำคัญของกฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ

3.
กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น......2548
4.
กฎหมายในการปฏิบัติราชการ

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2.1.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
6.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
7.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
8.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

9.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

9.1 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

10.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

11.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535

12.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522

5.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ

1.เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลแม่ใจ (ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2543) เรื่อง ตลาด พุทธศักราช 2543

2.เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ (ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2543) เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พุทธศักราช 2543

3.เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ (ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2543) เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พุทธศักราช 2543
4. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ (ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2543) เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ พุทธศักราช 2543
5.เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ (ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2543) เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ พุทธศักราช 2543
6.เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ (ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2543) เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2543
7.เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ (ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496) เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549
8.เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2559
9. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย. พ.ศ.2563
   
6.
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น
  คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม
 

คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  คู่มือต่างๆ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  e-Book กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
   

มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. 48 มาตรฐาน

1
มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า
2
มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
3
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
4
มาตรฐานสะพาน
5
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
6
มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
7
มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก
8
มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก
9
มาตรฐานทางระบายน้ำ
10
มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ำ
11
มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
12
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
13
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
14
มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต
15
มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน
16
มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ
17
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
18
มาตรฐานหอกระจายข่าว
19
มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย
20
มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
21
มาตรฐานระบบน้ำสะอาด
22
มาตรฐานหอพัก
23
มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
24
มาตรฐานการควบคุมอาคาร
25
มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน
26
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
27
มาตรฐานการวางผังเมือง
28
มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
29
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
30
มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น
31
มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
32
มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
33
มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
34
มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
35
มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
36
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
37
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
38
มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
39
มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
40
มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
41
มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
42
มาตรฐานการตลาด
43
มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ
44
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
45
มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน
46
มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
47
มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
48
มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท.
   
   
   
   

 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com