Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์

File Support PDF.


แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่

1.แบบคำร้องทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล

2.แบบคำร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง

2.1 แบบคำร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักปลัด งานนิติการ

3.คำร้องทั่วไป (ภาษี) แจ้งยกเลิกกิจการ ยกเลิกบ้านเช่า
4.แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

กองคลัง ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

5.แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ
6.แบบคำขอรับใบอนุญาต 2 หน้า

7.ใบสมัครขอเข้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน 2 หน้า

8.แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้ง
เพื่อประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร 2 หน้า
9.คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์

10.แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์
11.แบบยื่นคำร้องขอรับบริการเก็บขยะมูลฝอย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

12.แบบคำขอน้ำดื่ม น้ำใช้ สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
13. แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สำนักปลัดเทศบาล

14.ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน

15.หนังสือยินยอมให้ย้ายเข้าในบ้าน

16.หนังสือมอบหมาย

งานทะเบียนราษฏร
เอกสารเบี้ยยังชีพ เอกสารดาวน์โหลด

1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงวิธีรับเบี้ยยังชีพ

2.แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

3.แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

4.หนังสือมอบอำนาจ

เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

1. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตาม

ประเพณี (แบบ ศผส. 01 )

2.แบบรับรองการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (แบบ ศผส.02)

3. แบบใบสาคัญรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (กรณีจ่ายเงินสด)

แบบ ศผส. 03

กองสวัสดิการสังคม

 

1.คำร้องขอดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างในเขตเทศบาล

2.แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ โคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล

3.หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสิ่งก่อสร้างอาคารในที่ดิน

4.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรม

ควบคุม

 

กองช่าง

   
     
     
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com