Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์

 

File Support PDF.

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ITA 2020-2021

--------การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ---

 

1
ข้อมูลพื้นฐาน
2
ข่าวประชาสัมพันธ์ **
3
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
4
การดำเนินงาน**

แผนดำเนินงาน ประจำปี**

1.ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลแม่ใจ

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปี 2564

2.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ใจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

3.ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน **

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจำปีงบ 2563 รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี **

รายงานผลการดำเนินงาน (วารสารรายงานกิจการ) รอบปี **

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

5
การปฏิบัติงาน
6
การให้บริการ **

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ **

รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร **

1.สถิติการให้บริการประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการอินเตอร์เน็ต wifi ปีงบ2563

2.สถิติการให้บริการประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

3.สถิติการให้บริการประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2

รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ **

แบบสำรวจความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อขอรับบริการ งานทะเบียนราษฏร

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้มาติดต่อขอรับบริการ ส่วนสำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานทะเบียนราษฏร ปีงบ 2563 (รายไตรมาส)

1.รายงานผลการดำเนินการ งานทะเบียนราษฏร รอบเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563

2.รายงานผลการดำเนินการ งานทะเบียนราษฏร รอบเดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้มาติดต่อขอรับบริการ ส่วนสำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานทะเบียนราษฏร ปีงบ 2564 (รายไตรมาส)

1. รายงานผลการดำเนินการงานทะเบียนราษฏร (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)

รายงานการบันทึกข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศ


E-Service
เว็ปไซต์ www.maejai.go.th

Face book: ทต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา /LINE Official Account

7
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี **

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี **

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน **

ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม -2562 ธันวาคม 2562)

ลว. 3 มกราคม 2563

ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) ลว. 2 เมษายน 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบแสดงผลการดำเนินงาน
ข้อมูลรายรับ- รายจ่าย ประจำปี

8
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ **

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี **

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศสอบราคา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

9
การนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
10
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง หลักเกณ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ใจ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
2564

11
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
12
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
13
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
15
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต**

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี **

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ 2564 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี **
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563

16

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน

การทุจริตในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน ประจำปี พ.ศ.2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน ประจำปี พ.ศ.2564


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลง.1 ธันวาคม 2563*
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการ


17
------------สรุป ITA **----------

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Inergrity Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลแม่ใจ

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลแม่ใจ

คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ใจ ที่ 16/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

Inergrity Transparency Assessment: ITA) ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลว.26 มกราคม 2564

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

 
 

 


 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com