Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | |กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.237.105.210 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์

File Support PDF.

ITA 2020-2021

--------การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ---

1
ข้อมูลพื้นฐาน
2
ข่าวประชาสัมพันธ์ **
3
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
4
การดำเนินงาน**

แผนดำเนินงานประจำปี **

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลแม่ใจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน **

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี **

รายงานผลการดำเนินงาน รอบปี

 

5
การปฏิบัติงาน
6
การให้บริการ **

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ **

รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร **

สถิติการให้บริการประชาชน ศูนย์ข้อมูลช่าวสารและบริการอินเตอร์เน็ต wifi ปีงบ2562

สถิติการให้บริการประชาชน ศูนย์ข้อมูลช่าวสารและบริการอินเตอร์เน็ต wifi ปีงบ2563


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ **

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้มาติดต่อขอรับบริการ ส่วนสำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานทะเบียนราษฏร ปีงบ 2562 (รายไตรมาส)

1.รายงานผลการดำเนินการ งานทะเบียนราษฏร รอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2562

2.รายงานผลการดำเนินการ งานทะเบียนราษฏร รอบเดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562

แบบสำรวจความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อขอรับบริการ งานทะเบียนราษฏร

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้มาติดต่อขอรับบริการ ส่วนสำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานทะเบียนราษฏร ปีงบ 2563 (รายไตรมาส)

1.รายงานผลการดำเนินการ งานทะเบียนราษฏร รอบเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563

2.รายงานผลการดำเนินการ งานทะเบียนราษฏร รอบเดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563


E-Service
เว็ปไซต์ www.maejai.go.th

face book ทต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา /LINE Official Account

7
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี **

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี **

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน **

ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ลว. 3 มกราคม 2563

ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) ลว. 2 เมษายน 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบแสดงผลการดำเนินงาน
พ.ศ. 2562

8
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ **

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี **

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศสอบราคา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

9
การนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
10
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง หลักเกณ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ใจ

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการรับราวเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/ การทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

11
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

contact ช่องทางการติดต่อ

webboard

แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการ เทศบาลตำบลแม่ใจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

12
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
13
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
15
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต**
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี **
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี
16

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน

การทุจริตในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการ

17
------------สรุป ITA 2563 **----------

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Inergrity Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลแม่ใจ

 
 
 

 
 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com