Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์
ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลตำบลแม่ใจ
ขู้ลเท

ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลตำบลแม่ใจ

 

เดิมเทศบาลตำบลแม่ใจได้จัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดเชียงราย ลงวันที่

28 มีนาคม 2509 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 85 ตอนที่ 33 ลงวันที่ 12 เมษายน 2509 เมื่อมี พ.ร.บ. จัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น ในปี พ.ศ. 2520

จึงโอนมาเป็นสุขาภิบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา และต่อมาได้เปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลและได้รับยกฐานะ ตามพระราชบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา มีพื้นที่ 5.8 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย

  1.ตำบลแม่ใจ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ( บางส่วน )
หมู่ที่ 2 บ้านต้างหนอง
หมู่ที่ 3 บ้านริมใจ
หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนแก้ว ( บางส่วน )
หมู่ที่ 10 บ้านปงพัฒนา
 
2.ตำบลศรีถ้อย จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านต้นแก ( บางส่วน )
หมู่ที่ 2 บ้านต้นตะเคียน
หมู่ที่ 3 บ้านสันขวาง
หมู่ที่ 4 แม่ใจหางบ้าน ( บางส่วน )
หมู่ที่ 7 บ้านขัวตาด (บางส่วน )
หมู่ที่ 11 บ้านต้นผึ้ง ( บางส่วน )
สภาพทั่วไป

1.ด้านกายภาพ

 
 

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ

 เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 750 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดพะเยาเป็นระยะทาง 24 กิโลเมตร สำนักงานตั้งอยู่ใกล้ที่ว่าการ อำเภอแม่ใจ ( หลังเก่า ) ไปทางทิศใต้
ขนาดพื้นที่
เทศบาลตำบลแม่ใจ มีพื้นที่ 5.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,625 ไร่

1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจมีลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน อยู่ในช่วงระหว่าง เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว อยู่ในช่วงระหว่าง เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อน อยู่ในช่วงระหว่าง เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม

1.3 ลักษณะของดิน
ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่ใจในส่วนของพื้นที่เกษตรกรรมส่วนมากลักษณะของดินจะเป็นดินเหนียวปนทราย ประกอบกับมีดินร่วนซุยอยู่บางส่วน

1.4 ลักษณะของแหล่งน้ำ
- หนอง บึง คลอง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ หนองเล็งทราย
- คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ลำน้ำแม่ใจ แม่น้ำอิง
1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ใจไม่มีพื้นที่ป่าไม้เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง

 

2.ด้านการเมือง / การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

 
  ทิศเหนือ ออยู่ติดกับอาณาเขต เทศบาลตำบลศรีถ้อย ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำแม่ใจฝั่ง ตะวันตกตรงปากเหมืองสาธารณะฝั่งตะวันตก เส้นเขตเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงปากทางเหมืองชลประทานฝั่งตะวันออก  
  ทิศตะวันออก อยู่ติดกับอาณาเขต เทศบาลตำบลบ้านเหล่า และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จากหลักเขตที่ 2 เรียบตามริมเหมืองซอยชลประทานฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งอยู่ริมหนองเล็งทราย ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริมหนองเล็งทรายด้านตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำแม่อิงฝั่งตะวันออก จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามริมน้ำแม่อิงฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำแม่อิงฝั่งใต้ห่างจากหลักเขตที่ 4 ระยะทาง 900 เมตร  
  ทิศใต้ อยู่ติดกับอาณาเขต เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามริมน้ำแม่อิงฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมเหมืองสาธารณะทิศตะวันตก  
  ทิศตะวันตก อยู่ติดกับอาณาเขต เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จากหลักเขตที่ 6 เลียบตามริมเหมืองสาธารณะไปทางทิศตะวันตก ไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่1  
  2.2 การเลือกตั้ง
2.2.1 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ,รองนายกเทศมนตรี 2 คน,ที่ปรึกษาฯ,เลขานุการฯ
2.2.2 สภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประกอบด้วยประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล
เทศบาลตำบลแม่ใจมีสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจาการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จำนวน 12 คน ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี


 
3.ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร**  
3.1จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ มีประชากรรวม ทั้งหมด แยกเป็น  
ตำบล
เพศ
จำนวน
ประชากรรวม
ตำบลแม่ใจ
ชาย
1,209 คน
หญิง
1,259 คน
=2,468 คน
ตำบลศรีถ้อย
ชาย
1,168 คน
หญิง
1,351 คน
=2,519 คน
= 4,987 คน
3.2 จำนวนครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด แยกเป็น
ตำบล
จำนวนครัวเรือน
ตำบลแม่ใจ
1,166 หลัง
ตำบลศรีถ้อย
1,003 หลัง
รวมจำนวนครัวเรือน
= 2,169 หลัง


** ที่มา งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ใจ ** ข้อมูล เดือน เมษายน 2564

 

4.สภาพทางสังคม**
 

4.1 การศึกษา*
ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ มีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาจังหวัดพะเยา เขต 1 จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ตำบลแม่ใจ มีจำนวนข้าราชการครู จำนวน 7 คน จำนวนห้องเรียน 11 ห้อง จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน อัตราส่วนระหว่างครูกับนักเรียน 1:9 คน

  4.2 สาธารณสุข*
4.2.1 ศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน 1 แห่ง
4.2.2 คลีนิคเอกชนจำนวน 5 แห่ง
4.2.3 บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัด ในเขตเทศบาล
- พยาบาล จำนวน 3 คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน - คน
- อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) จำนวน ..... คน
  4.3 อาชญากรรม*
**ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
  4.4 ยาเสพติด*
จำนวนผู้ค้า และผู้เสพ 53 คน**
  4.5 การสังคมสงเคราะห์*
- ผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 1,234 คน
- ผู้พิการที่ได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 215 คน.
- ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ จำนวน 29 คน
- ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสงเคราะห์ จำนวน - คน
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคม
ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลักเท่านั้น การคมนาคมทางอากาศและทางเรือยังไม่มี โดยมีเส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดิน

สายถนนพหลโยธิน (หมายเลข 1) และถนนพหลโยธิน (สายใน) ผ่านหน้าหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ใจ และเส้นทางสายต่าง ๆ เข้าหมู่บ้าน โดยถนนแต่ละเส้นเชื่อมต่อกันทุกสายทำให้การสัญจรภายในเขตเทศบาลสะดวกและรวดเร็ว ถนนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีสภาพการใช้งานได้ดี แต่มีบางสายที่ผิวการจราจรชำรุดและขนาดถนนแคบไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งทางเทศบาลจะได้ปรับปรุงถนนและตามซอยต่าง ๆ ให้เป็นถนนมาตรฐานและพยายามที่จะปรับปรุงให้ครบทั่วถึงชุมชนตามกำลังงบประมาณในปีต่อไป


5.2 การไฟฟ้า
ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านและได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเป็นประจำทุกปีและจะดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้เพียงพอ

ต่อการขยายตัวของชุมชนต่อไป จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 2,334 ครัวเรือน หน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,ห้างร้าน 26 ราย

( รวมหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ครัวเรือน )

5.3 การประปา
ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ปัจจุบันสำนักงานประปาพานได้ทำการก่อสร้างระบบประปา บริเวณหนองเล็งทราย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ใจ ในพื้นที่จำนวน 5 ไร่ โดยอาศัยน้ำดิบหนองเล็งทรายเพื่อการผลิตประปาและดำเนินจ่ายน้ำในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับพื้นที่การประปาที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางเทศบาลก็จะได้ขยายเขตประปาให้เพียงพอกับความต้องการต่อไป จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาทั้งหมด

1,024 ครัวเรือน ปริมาณการใช้น้ำประปา 1,600 ลูกบาศก์เมตร/ วัน


5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจเปิดบริการโทรศัพท์แล้ว โดยมีจำนวนเลขหมายที่เปิด ให้บริการขององค์การโทรศัพท์ 800 เลขหมาย
ของทีทีแอนด์ท ีอีกจำนวน 992 เลขหมาย และจำนวนโทรศัพท์สาธารณะ 9 เลขหมาย

 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ในเขตเทศบาลมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ติดกับถนนพหลโยธิน (สายใน) ให้บริการในด้านการส่งจดหมายพัสดุและโทรเลข

เครื่องมืออุปกรณ์ของเทศบาลตำบลแม่ใจ
1. รถยนต์และรถจักรยานยนต์
1.1 รถยนต์ปิกอัพ จำนวน 6 คัน
1.2 รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน
1.3 รถบรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน
1.4 รถบรรทุกขยะ
1.4.4 ขนาดความจุ 12 ลบ.หลา จำนวน 2 คัน
1.4.2 ขนาดความจุ 10 ลบ.หลา จำนวน 1 คัน
1.5 รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
1.6 รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน
1.7 รถจักยานยนต์ จำนวน 7 คัน
2. อุปกรณ์อื่น ๆ (พอสังเขป)
2.1 คอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง
2.2เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 6 เครื่อง
2.3 โปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
2.4 เครื่องโอเวอร์เฮท จำนวน 1 เครื่อง
2.5 เครื่องพิมพ์ดีด จำนวน - เครื่อง
2.6 เครื่องเสียงภาคสนาม(พกพา) จำนวน 1 ชุด
2.7 โทรศัพท์ จำนวน 16 เครื่อง
2.8 เครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง
2.9 กล้องถ่ายรูป จำนวน 7 เครื่อง
2.10 เครื่องรับ - ส่งวิทยุ จำนวน 29 เครื่อง
2.11 เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
2.12 เครื่องหาบหาม จำนวน 2 เครื่อง
2.13 ตู้เชื่อมโลหะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
2.14 เครื่องตัดหญ้า
- แบบเดินตาม จำนวน 1 เครื่อง
- แบบสายสะพาย จำนวน 4 เครื่อง

2.15 พัดลมไอน้ำ จำนวน 4 ตัว
2.16 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง
2.17 ตู้เย็น จำนวน 4 เครื่อง
2.18 เครื่องพ๊อกเก๊ต pc จำนวน 1 เครื่อง
2.19 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
2.20 เครื่องหาพิกัดดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง
2.21 วิทยุเทป จำนวน 3 เครื่อง

 

6. ระบบเศรษฐกิจ
การผลิตและรายได้หลักของประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ คือ สาขาเกษตรกรรม ( ซึ่งหมายถึงการใช้ที่ดินในด้านการกสิกรรม ) อันเป็นที่มาของรายได้

ร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมดของประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ รองลงมาได้แก่การพาณิชย์ การบริการและอื่น ๆ ตามลำดับ สำหรับรายได้โดยเฉลี่ย

ของประชากร ประมาณ 74,373 บาท/คน/ปี
การเกษตรกรรม ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ มีพื้นที่ถือครองเพื่อที่อยู่อาศัย 1,229 ไร่ พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 2,396 ไร่ แยกเป็น
พื้นที่ถือครองเพื่อการทำนา 2,160 ไร่
พื้นที่ถือครองเพื่อการทำไร่ 124 ไร่
พื้นที่ถือครองเพื่อปลูกผลไม้ 92 ไร่
พื้นที่ถือครองเพื่อปลูกผัก 20 ไร่
พืชสวนที่สำคัญ ได้แก่ ลิ้นจี่ มะม่วง ลำไย
พืชไร่ที่สำคัญ ได้แก่ ถั่วลิสง ขิง แตงโม ถั่วเหลือง
การพาณิชยกรรมและบริการ
- ตลาดสด จำนวน 3 แห่ง ตลาดสดศรีรุ่งเรือง ,ตลาดสดแม่ใจ และตลาดสดโชคจันทรา
- ร้านค้าทั่วไป จำนวน 48 แห่ง
สถานประกอบการด้านบริการ
- ธนาคาร จำนวน 3 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ )
- สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 55 แห่ง
การอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน จำนวน 12 โรงงาน ลักษณะเป็นโรงงานขนาดเล็ก เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน

ได้แก่ โรงสีข้าว จำนวน 1 โรง และโรงงานทำไม้แปรรูป จำนวน 8 โรงงาน ทั้งนี้ทางเทศบาลได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยในการประกอบการให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยของผู้ประกอบการและแหล่งชุมชนอยู่เสมอ

 

การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่
1. แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติหนองเล็งทราย เป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 5,559 ไร่ โดยมีพื้นที่บางส่วนของหนองเล็งทราย อยู่ใน

แนวเขตเทศบาล ณ หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4 ตำบลศรีถ้อย และหมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ใจ ปัจจุบันได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับน้ำและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
2. แหล่งท่องเที่ยวประเภทสถาปัตยกรรมและศาสนสถาน
- วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ เป็นที่ประดิษฐานของ " พระเจ้าทองทิพย์ " ซึ่งหล่อ ด้วยทองสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน รุ่นที่ 3 เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอแม่ใจให้การเคารพนับถือ มาก
- วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลศรีถ้อย เป็นที่ประดิษฐานของ " พระเจ้าองค์ดำ " ซึ่ง
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอแม่ใจเคารพนับถือกันมาก
- วัดโพธาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลศรีถ้อย เป็นที่ประดิษฐานของ " เจ้าหลวงคำแดง "
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศบาลตำบลแม่ใจยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวมีไม่มากและยังไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา

สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าว ยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ประกอบกับเป็นทางผ่านไปจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
การปศุสัตว์ ลักษณะการปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภค
และการใช้งาน สำหรับการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้ายังมีน้อย สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด

 

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ศาสนา ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจประชาชนเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตทั้งหมด 5 วัด ได้แก่ วัดศรีสุพรรณ, วัดศรีดอนแก้ว, วัดโพธาราม, วัดศรีบุญเรือง และวัดสีมา
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
ก. ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประมาณเดือนกรกฏาคม
ข. ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน
ค. ประเพณีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ ประมาณเดือนเมษายน
ง. ประเพณีบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง ประมาณเดือนมิถุนายน
จ. ประเพณีสรงน้ำพระเจ้าองค์ดำ ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
ฉ. ประเพณีบวงสรวงหนองเล็งทราย ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
1.) หนอง บึง คลอง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ หนองเล็งทราย
2.) คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 2แห่ง ได้แก่ ลำน้ำแม่ใจ แม่น้ำอิง
ขยะ
1.) ปริมาณขยะ 2.5 ตัน/วัน
2.) รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 2 คัน แยกเป็น
ก. รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 12 ลบ.หลา หมายเลขทะเบียน 6878
ชื้อเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551
ข. รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 10 ลบ.หลา หมายเลขทะเบียน 5643
ซื้อเมื่อวันที่ 27กันยายน 2528
ค. ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน 3.29 ลบ.หลา/วัน
ง. ขยะที่กำจัดได้ จำนวน 3.29 ลบ.หลา/วัน
กำจัดขยะโดยวิธี
จ้างเหมาเอกชนนำไปกำจัดในพื้นที่เอกชน

 
 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com