Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | บุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้า | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี| รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภ |ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | สถานที่ท่องเที่ยว | ของฝากของที่ระลึก | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
Visitor your IP Your IP Address is 3.234.244.18 จำนวนผู้เยี่ยมชม คนประวัติความเป็นมาของเทศบาลแม่ใจ

ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลตำบลแม่ใจ
ขู้ลเท
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลแม่ใจ
 

เดิมเทศบาลตำบลแม่ใจได้จัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัด เชียงราย ลงวันที่

28 มีนาคม 2509 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 85 ตอนที่ 33 ลงวันที่ 12 เมษายน 2509 เมื่อมี พ.ร.บ. จัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น

ในปี พ.ศ. 2520 จึงโอนมาเป็นสุขาภิบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา และต่อมาได้เปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลและได้รับยกฐานะ ตามพระราชบัญญัต ิการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา เทศบาลตำบลแม่ใจ

มีพื้นที่ 5.8 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย

  1.ตำบลแม่ใจ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ( บางส่วน )
หมู่ที่ 2 บ้านต้างหนอง
หมู่ที่ 3 บ้านริมใจ
หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนแก้ว ( บางส่วน )
หมู่ที่ 10 บ้านปงพัฒนา
 
2.ตำบลศรีถ้อย จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านต้นแก ( บางส่วน )
หมู่ที่ 2 บ้านต้นตะเคียน
หมู่ที่ 3 บ้านสันขวาง
หมู่ที่ 4 แม่ใจหางบ้าน ( บางส่วน )
หมู่ที่ 7 บ้านขัวตาด (บางส่วน )
หมู่ที่ 11 บ้านต้นผึ้ง ( บางส่วน )
สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง  
    เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 750 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดพะเยาเป็นระยะทาง 24 กิโลเมตร สำนักงานตั้งอยู่ใกล้ที่ว่าการ อำเภอแม่ใจ ( หลังเก่า ) ไปทางทิศใต้
ขนาดพื้นที่
              เทศบาลตำบลแม่ใจ มีพื้นที่ 5.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,625
ไร่
 
อาณาเขต  
  ทิศเหนือ อยู่ติดกับอาณาเขต เทศบาลตำบลศรีถ้อย ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำแม่ใจ ฝั่งตะวันตก ตรงปากเหมืองสาธารณะฝั่งตะวันตก เส้นเขตเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงปากทางเหมืองชลประทานฝั่งตะวันออก  
  ทิศตะวันออก อยู่ติดกับอาณาเขต เทศบาลตำบลบ้านเหล่า และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จากหลักเขตที่ 2 เรียบตามริมเหมืองซอยชลประทานฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งอยู่ริมหนองเล็งทราย ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริมหนองเล็งทรายด้านตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำแม่อิงฝั่งตะวันออก จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามริมน้ำแม่อิงฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำแม่อิงฝั่งใต้ห่างจากหลักเขตที่ 4 ระยะทาง 900 เมตร  
  ทิศใต้ อยู่ติดกับอาณาเขต เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามริมน้ำแม่อิงฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมเหมืองสาธารณะทิศตะวันตก  
  ทิศตะวันตก อยู่ติดกับอาณาเขต เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จากหลักเขตที่ 6 เลียบตามริมเหมืองสาธารณะไปทางทิศตะวันตก ไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่1  
     
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ
จำนวนประชากร
  ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ มีประชากรรวม ทั้งหมด แยกเป็น
ตำบล
เพศ
จำนวน
ประชากรรวม
ตำบลแม่ใจ
ชาย
1,239 คน
หญิง
1,289 คน
=2,528 คน
ตำบลศรีถ้อย
ชาย
1,190 คน
หญิง
1,350 คน
=2,540 คน
= 5,068 คน
จำนวนครัวเรือน
  ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด แยกเป็น
ตำบล
จำนวนครัวเรือน
 
ตำบลแม่ใจ
1,148 ครัวเรือน
 
ตำบลศรีถ้อย
983 ครัวเรือน
 
รวมจำนวนครัวเรือน
= 2,131 ครัวเรือน


** ที่มา งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ใจ **ข้อมูลล่าสุด ปรับปรุงข้อมูลเดือน มกราคม 2563 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com