Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | บุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้า | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี| รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภ |ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | สถานที่ท่องเที่ยว | ของฝากของที่ระลึก | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
Visitor your IP Your IP Address is 3.233.219.101 จำนวนผู้เยี่ยมชม คนประวัติความเป็นมาของเทศบาลแม่ใจ

 

ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลตำบลแม่ใจ

ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลเทศบาล
 

เดิมเทศบาลตำบลแม่ใจได้จัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัด เชียงราย ลงวันที่

28 มีนาคม 2509 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 85 ตอนที่ 33 ลงวันที่ 12 เมษายน 2509 เมื่อมี พ.ร.บ. จัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น

ในปี พ.ศ. 2520 จึงโอนมาเป็นสุขาภิบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา และต่อมาได้เปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลและได้รับยกฐานะ ตามพระราชบัญญัต ิการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา เทศบาลตำบลแม่ใจ

มีพื้นที่ 5.8 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย

  1.ตำบลแม่ใจ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ( บางส่วน )
หมู่ที่ 2 บ้านต้างหนอง
หมู่ที่ 3 บ้านริมใจ
หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนแก้ว ( บางส่วน )
หมู่ที่ 10 บ้านปงพัฒนา
 
2.ตำบลศรีถ้อย จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านต้นแก ( บางส่วน )
หมู่ที่ 2 บ้านต้นตะเคียน
หมู่ที่ 3 บ้านสันขวาง
หมู่ที่ 4 แม่ใจหางบ้าน ( บางส่วน )
หมู่ที่ 7 บ้านขัวตาด (บางส่วน )
หมู่ที่ 11 บ้านต้นผึ้ง ( บางส่วน )

            

สภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง  
    เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 750 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดพะเยาเป็นระยะทาง 24 กิโลเมตร สำนักงานตั้งอยู่ใกล้ที่ว่าการ อำเภอแม่ใจ ( หลังเก่า ) ไปทางทิศใต้
ขนาดพื้นที่
              เทศบาลตำบลแม่ใจ มีพื้นที่ 5.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,625
ไร่
 
  อาณาเขต  
  ทิศเหนือ อยู่ติดกับอาณาเขต เทศบาลตำบลศรีถ้อย ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำแม่ใจ ฝั่งตะวันตก ตรงปากเหมืองสาธารณะฝั่งตะวันตก เส้นเขตเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงปากทางเหมืองชลประทานฝั่งตะวันออก  
  ทิศตะวันออก อยู่ติดกับอาณาเขต เทศบาลตำบลบ้านเหล่า และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จากหลักเขตที่ 2 เรียบตามริมเหมืองซอยชลประทานฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งอยู่ริมหนองเล็งทราย ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริมหนองเล็งทรายด้านตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำแม่อิงฝั่งตะวันออก จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามริมน้ำแม่อิงฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำแม่อิงฝั่งใต้ห่างจากหลักเขตที่ 4 ระยะทาง 900 เมตร  
  ทิศใต้ อยู่ติดกับอาณาเขต เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามริมน้ำแม่อิงฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมเหมืองสาธารณะทิศตะวันตก  
  ทิศตะวันตก อยู่ติดกับอาณาเขต เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จากหลักเขตที่ 6 เลียบตามริมเหมืองสาธารณะไปทางทิศตะวันตก ไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่1  
     
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ
จำนวนประชากร  
  ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ มีประชากรรวม ทั้งหมด 5,098 คน แยกเป็น
ตำบล
เพศ
จำนวน
เพศ
จำนวน
ประชากรรวม
ตำบลแม่ใจ
ชาย
1,252 คน
หญิง
1,290 คน
รวม 2,542 คน
ตำบลศรีถ้อย
ชาย
1,199 คน
หญิง
1,357 คน
รวม 2,556 คน
รวม
ชาย
2,451 คน
หญิง
2,647 คน
= 5,098 คน

** ที่มา งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ใจ **ข้อมูลล่าสุด ปรับปรุงข้อมูลเดือน กันยายน 2562

จำนวนครัวเรือน  
  ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด แยกเป็น
ตำบล
ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2562
ตำบลแม่ใจ
1,149 ครัวเรือน
ตำบลศรีถ้อย
981 ครัวเรือน
รวมจำนวนครัวเรือน
= 2,130 ครัวเรือน


** ที่มา งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ใจ **ข้อมูลล่าสุด ปรับปรุงข้อมูลเดือน กันยายน 2562
 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com