Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา


ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลแม่ใจได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ  
  1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน
1.2 การพัฒนา แหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร
1.3 การพัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1.4 การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม  
  2.1 การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การอนุรักษ์ละส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การส่งเสริมการจัดการทุกระดับการศึกษา เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น
2.5 การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม
2.6 การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  3.1 การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการส่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิต
3.2 การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  
  4.1 การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.2 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ
4.3 การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ของคนในชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
  5.1 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาคม และการ มีส่วนร่วมของ อปท. ทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
5.3 การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
   
   


Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com