Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | |กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.237.105.210 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์" เทศบาลตำบลแม่ใจเมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีกินดี "

**********************************

คำแถลงนโยบายของ นาย วิเศษ สันต์ดุษิต

(นายวิสิต สันต์ดุษิต) อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2554เรียน ประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

          ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา ได้รับรองผลการเลือกตั้งเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 113/2554 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ไปแล้วนั้น ตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 )พ.ศ.2552 บัญญัติไว้ว่า "ก่อนที่นายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาฯเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อเทศบาลโดยไม่มีการลงมติภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง " ดังนั้น กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลแม่ใจดังนี้
          จากสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ มีหลายๆด้านที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนา เพื่อเอื้อหรือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนได้ แต่บางส่วนก็ยังเป็นปัญหา หรือยังเป็นความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้เทศบาลเข้าไปบริหารจัดการ แก้ไขปรับปรุงและส่งเสริมให้ดีขึ้นตามอำนาจหน้าที่ ตามศักยภาพของกรอบวงเงินงบประมาณที่เทศบาลฯพึงจะกระทำได้ กระผมจึงได้จัดทำนโยบายแสดงรายละเอียด เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นโยบายด้านการเมือง การบริหารจัดการ
          1.1 บริหารงานโดยให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม และตรวจสอบได้จริง
          1.2 ก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อให้เกิดความสะดวก และเอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่จะให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ให้ได้รับการบริการที่ดี
          1.3 ปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน โดยจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้เพียงพอ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตนให้สุภาพ อ่อนน้อม ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด และต้องมีปรธสิทธิภาพ โดยมิทำให้ระบบงานนั้นเสียหาย หรือผิดไปจากระเบียบที่ราชการนั้นวางไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
          1.4 พัฒนาและส่งเสริมทัศนคติ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน เทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ เป็นองค์การที่ภาพลักษณ์ในทางบวก อันจะส่งผลให้งานพัฒนาของเทศบาลฯจะได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานจากหน่วยงานและชุมชชนที่เกี่ยวข้อง พัฒนาไปสู่ความร่วมมือที่ดี ก่อให้เกิดความรุดหน้าในการพัฒนา ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
          1.5 จัดให้การพบปะกัน หาลือ ในเวทีอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชน ดังกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานไว้ว่า "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"

2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
          2.1 จัดให้มีการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอกซอย ให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
          2.2 จัดให้มีการพัฒนาเส้นทางในพื้นที่ทางการเกษตร ให้มีความสะดวกในการเข้าไปทำกิจกรรมทางการเกษตร
          2.3 จัดให้มีการก่อสร้างและบำรุงรักษา รางระบายน้ำ เพื่อให้เกิดการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ
          2.4 จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้า ประปา โคมส่องสว่างตามเส้นทาง พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลฯอย่างทั่วถึง
          2.5 จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางหลัก แหล่งท่องเที่ยว ให่มีความสะอาด ร่มรื่น สมกับเป็นเมืองหน้าอยู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ เสริมการท่องเที่ยวให้ช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

3. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม
          3.1 สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีบุตรหลานของประชาชนในเขตเทศบาลฯไปใช้บริการ โดยการทำข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลกับสถานศึกษาเพื่อให้แนวทางในการพัฒนาการศึกษานั้นไปในทิศทางเดียวกัน และสนับสนุนซึ้งกันและกัน
          3.2 จัดให้มีโครงการเยาวชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ มีความสนใจ มีความตั้งใจในด้านต่างๆ ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อนำความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัวและชุมชน
          3.3 ส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมทางด้านกีฬา ทั้งกีฬาที่มุ่งความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อสุขภาพ เช่น
                    - การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑาประจำปีในทุกระดับ ทุกเพศ และทุกวัย
                    - จัดหาอุปกรณ์กีฬาและพัฒนาสถานที่ออกกำลังกายให้มีหลากหลายประเภทเพิ่มขึ้น
                    - ส่งเสริมนักกีฬาที่มีพรสวรรค์โดดเด่น ให้ได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้อง จนสามารถนำความสำเร็จ สร้างความภูมิใจ และนำชื่อเสียงมาสู่สังคมของตนในวงกว้างได้
          3.4 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น

4. นโยบายทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
          4.1 ปรับปรุงทางเท้าสองข้างทางของถนนพหลโยธินสายใน ที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจ มอบให้ใช้และดูแลรักษาจากกรมทางหลวงมาปรับปรุงให้เกิดความสวยงาม สะอาดสะอ้าน ร่มรื่น ให้เป็นเส้นทางของเมืองหน้าอยู่
          4.2 ฟื้นฟูและบำบัด ขุดลอกลำเหมือง คู คลอง ให้สะอาด น้ำไหลได้สะดวก และเป็นแหล่งน้ำสำรอง
          4.3 จัดให้มีการบำบัดน้ำเสีย จากครัวเรือนและชุมชน ก่อนจะถ่ายเทลงสู่รางระบายน้ำและแหล่งน้ำสาธารณะ
          4.4 ตัดหญ้า บำรุงรักษาความสะอาดตามเส้นทางในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึงและตลอดปี

5. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้
          5.1 ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          5.2 จัดหาน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการทำการเกษตรหลังฤดูทำนา โดยให้ปลูกพืชชนิดที่ใช้น้ำน้อย แต่ทำกันเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณมากพอ จนเป็นที่สนใจของตลาดรับซื้อ ซึ่งอาจทำให้สามารถประกันราคาซื้อขายล่วงหน้าได้ เกษตรกรก็จะมีความหวัง มีแรงจูงใจในอาชีพเสริม ทำให้ลดการว่างงานครอบครัวก็อยู่กันพร้อมหน้า ไม่ต้องไปหางานในต่างถิ่น แล้วทิ้งภาระการดูแลบุตรหลานให้กับผู้สูงอายุ
          5.3 อบรมให้มีความรู้ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของแหล่งเงินทุนหมุนเวียน และตลาดที่จะมารองรับผลผลิต
          5.4 ส่งเสริมและพัฒนา การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน เช่น บริเวณตลาดอาหารสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาด สะอ้าน น่าซื้อหน้าจับจ่าย
          5.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง กองทุนเงินออมและทุนหมุนเวียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเบื้องต้น ให้เป็นแหล่งทุนที่จะช่วยเปิดโอกาสให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาสทางการเงินได้รับโอกาสนั้นบ้าง และแบ่งเบาภาระการกู้เงินนอกระบบที่ดอกเบี้ยสูง

6. นโยบายด้านสาธารณสุข
          6.1 ปรับปรุงการจัดเก็บและขนย้ายขยะ ให้คัดแยกอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง ๔กสุขลักษณะ โดยนำขยะที่ทำเป็นปุ๋ยได้มาดำเนินการ แล้วนำกลับมาให้เทศบาลฯและชุมชนใช้ อันจะเป็นการลดใช้ปุ๋ยเคมีลงได้อีกทาง
          6.2 จัดสร้างเตาเผาขยะปลอกมลพิษ โดยการทำสหการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ทิ้งขยะที่คับแคบ เพราะการฝังกลบนั้นสร้างมลภาวะให้กับระบบน้ำใต้ดิน และพื้นที่ใกล้เคียงบ่อขยะ
          6.3 ทำความสะอาดรางระบายน้ำสาธารณะตลอดปี เพื่อป้องกันการเน่าเสียและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
          6.4 สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับ อสม. สถานพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบรม ติดตาม และให้ความรู้ในการบริโภคอาหาร ความเป็นอยู่ทั้งทางกาย และสภาวะจิตใจ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆอาทิเช่น โรคไข้เลือดออก โรคอื่นๆ การตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร น้ำ และ อากาศ การตรวจหาและป้องกันภาวะโรคเสี่ยง โรคเรื้อรังต่างๆ ที่บั่นทอนศักภาพของบุคคลและสังคมให้ด้อยลงไป
          6.5 สนับสนุนให้มีการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทย มาใช้ร่วมกับการรักษาพยาบาลในแบบแพทย์แผนปัจจุบัน อันจะช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่จะนำมาซึ่งภาวะโรคไตได้ในภายหลัง
          6.6 จัดให้มีการบริการถังออกซิเจนไว้ตามแต่ละชุมชน เพื่อบริการให้กับผู้ป่วยที่ปัณหาโรคทางเดินหายใจ
          6.7 จัดให้มีบริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งจากบ้านและแหล่งสถานพยาบาล ให้ไปทำการรักษาได้ทันท่วงที

7. นโยบายด้านสวัสดิการสังคม
          7.1 พัฒนา ติดตาม และปรับปรุงการสงเคราะห์ผ็ด้อยโอกาส การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพทุกประเภท ให้บุคคลเหล่านั้นได้รับสิทธิโดยเร็ว และมิต้องเสียเวลามารอรับ เพื่อลดภาระในการต้องไปรับส่งของญาติ
          7.2 สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการป้องกันและปราบปรามอาญชญากรรม สิ่งเสพติด หาทางลดปัญหาสังคมและช่องว่างระหว่างสังคม
          7.3 จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท สนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในเทศกาลต่างๆตามความจำเป็น สร้างระบบติดตามและป้องกันภัยเบื้องต้น เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้งถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไว้ในระดับหนึ่งก่อน
          7.4 จัดทำโครงการ "เรียนรู้ตนด้วยฅนสามวัย"เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ลดช่องว่างระหว่างวัย สร้างความอบอุ่นในครอบครัวและสังคมให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ลดปัญหาสังคมได้อีกทาง
          7.5 จัดให้มีการอบรมและสร้างระบบความเข้มแข็งของชุมชนให้มากขึ้น โดยรื้อฟื้นการปลูกฝังคุณธรรม จริธรรม ความเสียสละ การไม่เห็นแก่ได้ ความเอื้ออาทร เช่น การเข้าค่ายเยาวชนช่วยอาสา เพื่อป้องกันเยาวชนมิให้หลงไปตากระแสของโลกยุคใหม่ โดยมิได้ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แล้วกลับกลายมาเป็นปัญหาให้กับครอบครัวในภายหลัง หรือยากที่จะแก้ไขเยียวยาได้ทัน ส่วนสังคมเองก็ต้องพลอยเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า ซึ่งอาจสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ไปในที่สุดUn title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com