Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์
File Support PDF.

-------แผนอัตรากำลังพนักงาน เทศบาลตำบลแม่ใจ--------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนดโครงสร้าง ส่วนราชการของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563) ลงวันที่ 29 กันยายน 2560

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558 - 2560 ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) ลว. 30 มิถุนายน 2559

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560
 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com