Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | บุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้า | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี| รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำป | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภ |ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | |กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | สถานที่ท่องเที่ยว | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | ของฝากของที่ระลึก | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.230.1.126 จำนวนผู้เยี่ยมชม คน


 

 

 

กิจกรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2563    

 

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย ว่าที่พันตรีภาณุพงศ์ ผดุงวงศ์ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ พร้อมพนักงานเทศบาล จ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ.

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย

วันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมทำความสะอาดถนน และวัดในเขตพื้นที่.


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ร่วมกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลแม่ใจ.

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ว่าที่พันตรีภาณุพงศ์ ผดุงวงศ์ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ พร้อมพนักงานเทศบาลจ้างเหมาบริการเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน

พระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยภาคเช้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่ม

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ.วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย ว่าที่ พ.ต.ภาณุพงศ์ ผดุงวงศ์ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ พร้อมพนักงานเทศบาล จ้างเหมาบริการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม ) ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ใจ.


วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ใจ จัดกิจกรรมจิตอาสา บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ณ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน สนาม อาคารกองช่าง อาคารงานป้องกัน เพื่อทำความสะอาด พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนองเล็งทราย.
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ใจ จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ บริเวณหนองเล็งทรายและบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหมู่ที่ 2 ต.แม่ใจ โดยมีจิตอาสา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนองเล็งทราย
.

การประชุมการจัดทำแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ใจ

ารประชุมการจัดทำแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ใจ

ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุ ฤดูร้อน

งานป้องกัน ทต.แม่ใจ. ออกแจกกระเบื้องในเขต.ทต.แม่ใจ
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่ใจ. ออกแจกกระเบื้องผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุ ฤดูร้อน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สภาเทศบาลตำบลแม่ใจ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ.

การจัดหาอาหารกลางวัน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ใจ

เทศบาลตำบลเเม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ใจ ในช่วงเวลาที่ยังไม่เปิดเรียน เนื่องจากปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชุมแม่ค้าหาบแร่แผงลอย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีจำรัส โสตถิกุล นายอำเภอแม่ใจ ประธานการประชุมกลุ่มแม่ค้าหาบเร่ แผงลอยในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่ใจ ดำเนินการประชุม ตามโครงการการจัดระเบียบ 1 อำเภอ 1 ถนนปลอดภัย เพื่อการบูรณาการพัฒนาอย่างเป็นระบบการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยมีกลุ่มแม่ค้าหาบเร่แผงลอย เทศบาลตำบลแม่ใจ แขวงการทางแม่ใจ สภ.อ.แม่ใจ และ สส.อ.แม่ใจ เข้าร่วมประชุม ณ เทศบาลตำบลแม่ใจ และในที่ประชุมได้มีแนวทางในการจัดหาพื้นที่ค้าขาย รองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้า ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป


Website Locked.. Update Database Please Wait.
.

ขณะนี้เว็บไซต์กำลัง Restore ข้อมูลกลับกรุณารอการ Restore ข้อมูล และ ปลดล็อคเว็บไซต์

Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com