Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | บุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้า | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี| รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำป | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภ |ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | |กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | สถานที่ท่องเที่ยว | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | ของฝากของที่ระลึก | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 34.205.93.2 จำนวนผู้เยี่ยมชม คน
File Support PDF.

-------ประกาศสอบราคา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563------ new!

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างวัดโพธาราม หมู่ที่ 4 ถึงบ้านสันขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีถ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 24 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3

เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2563.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.8 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดแนบท้าย).

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) ลงวันที่ 28 เมษายน 2563.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากท้ายซอย 4 ถึงสวนนายสุเทพ ปงคำเฟย หมู่ที่ 2 ต.ศรีถ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-------ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลว. 19 พฤษภาคม 2563

-------ประกาศสอบราคา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่ใจ หมู่ที่ 4 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลแม่ใจ หมู่ที่ 4 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ลว. 26 กรกฏาคม 2562.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนางทัศนีย์ หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ลว.6 มีนาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ใจ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ใจ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เทศบาลตำบลแม่ใจ หมู่ที่ 2 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดแนบท้าย).

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำเหมืองและก่อสร้างดาดคอนกรีต ม.3 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างที่พักขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายด้านหน้าสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ

เทศบาลตำบลแม่ใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างที่พักขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายด้านหน้าสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลแม่ใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561.

-------ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว.10 กรกฏาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ จำนวน 1 แผ่น

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ จำนวน 1 แผ่น

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561

-------ประกาศสอบราคา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561-------

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ดาวน์โหลด (รายละเอียด ราคากลางแนบท้าย)

-------ประกาศสอบราคา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560-------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลว.11 กรกฏาคม 2560

(ราคากลางและรายละเอียดครุภัณฑ์ แนบท้าย)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ยกเลิกการประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลว.30 พฤษภาคม 2560

 ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) รายละเอียดตามประกาศ ลว.11 พ.ค 2560.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) รายละเอียดตามประกาศ ลว.8 พ.ค 2560. ดาวน์โหลด รายละเอียดราคากลาง แนบท้าย

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง สอบราคาตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 6 โครงการ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 (รายละเอียดประกาศฯ) รายละเอียด ราคากลาง

ราคากลาง โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนข้างเดียว ซอยบ้านนายอนุรักษ์ สกุลนา - ปากซอย หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 270,000.-บาท

ราคากลาง โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนข้างเดียว ซอย 6 ข้างบ้านกำนันเขียน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 512,000.-บาท

ราคากลางโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินข้างเดียว จากบ้านนายอุ่น ใจมิภักดิ์ ไปทางบ้านนายจอน แก้วกาศ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 261,000.-บาท

ราคากลางโครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหล้า - บ้านนางอรัญญา (ซอยข้างวัดศรีดอนแก้ว ทิศใต้) หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 271,000.-บาท

ราคากลางโครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านนายศรีมูล ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 269,000.-บาท

ราคากลางโครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด งบประมาณ 355,000.-บาท

จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสิงห์ทอง ตุลาชม หมู่ที่ 4 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ยาวรวม 52 เมตร

จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสิงห์ทอง ตุลาชม หมู่ที่ 4 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พื้นที่รวมทั้งหมด 544 ตาราง เมตร

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง สอบราคาตามโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ 1,150,000.- ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 รายละเอียด ราคากลาง

-------ประกาศสอบราคา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559-------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ

(ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฏาคม 2559)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ งบประมาณ 922,000 ลว. 4 กรกฏาคม 2559

( หน้า 1 หน้า 2) รายละเอียด ราคากลาง หน้า 1, หน้า 2

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (จ้างเอกชน)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง สอบราคาตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย (การจ้างเหมาเอกชน) งบประมาณ 588,000 บาท ลว.10 พฤษภาคม 2559
(หน้า 1
, หน้า 2)
รายละเอียดราคากลาง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดภาครับหอกระจายข่าวแบบไร้สายอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด งบประมาณ 269,500.-บาท ลว. 10 พฤษภาคม 2559 (หน้า 1, หน้า 2 ) ราคากลาง รายละเอียดครุภัณฑ์แนบท้าย
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงขยายถนนเข้าบ้านสันขวาง หมู่ที่ 3 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ งบประมาณ 500,000 บาท (หน้า 1 , หน้า 2 ) ราคากลาง


 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com