Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.236.222.124 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์

-------ประกาศสอบราคา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างวัดโพธาราม หมู่ที่ 4 ถึงบ้านสันขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีถ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 24 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3

เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2563.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.8 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดแนบท้าย).

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) ลงวันที่ 28 เมษายน 2563.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากท้ายซอย 4 ถึงสวนนายสุเทพ ปงคำเฟย หมู่ที่ 2 ต.ศรีถ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-------ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลว. 19 พฤษภาคม 2563

-------ประกาศสอบราคา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่ใจ หมู่ที่ 4 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลแม่ใจ หมู่ที่ 4 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ลว. 26 กรกฏาคม 2562.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนางทัศนีย์ หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ลว.6 มีนาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ใจ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ใจ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เทศบาลตำบลแม่ใจ หมู่ที่ 2 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดแนบท้าย).

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำเหมืองและก่อสร้างดาดคอนกรีต ม.3 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างที่พักขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายด้านหน้าสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ

เทศบาลตำบลแม่ใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างที่พักขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายด้านหน้าสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลแม่ใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561.

-------ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว.10 กรกฏาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ จำนวน 1 แผ่น

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ จำนวน 1 แผ่น

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2561

หน้า 2

 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com