Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | |กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.238.184.78 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์
File Support PDF.

--------ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่ใจ -------

ข่าวสารจากกองคลัง เทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ 0-5449-9040 ต่อ 111

งานพัฒนารายได้ ต่อ 112

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563- เดือนกันยายน 2564)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/ เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาด (พัสดุ - ครุภัณฑ์) ทรัพย์สินชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ลว.30 มิ.ย.63 รายละเอียดแนบ

#ติดต่อขอรับรายละเอียด ขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ใจ ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึง วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 โทรศัพท์ 054-449040 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 63
เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563.

แจ้งปรับเวลาในการรับชำระเงินภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป กองคลัง งานพัฒนารายได้ รับชำระเงินภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ถึง เวลา 14.30 น. เท่านั้น เนื่องจากต้องนำเงินรายได้เข้าธนาคาร ก่อนเวลาตามที่ธนาคารกำหนด .

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  http://www.dla.go.th/work/Presentation2.pdf

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม กำหนดการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

 

ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ใจ
โทรศัพท์ 0-5449-9040 ต่อ 104

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตำบลแม่ใจประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คุณสมบัติ

1. ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564

2.เป็นผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 - 1 กันยายน 2505

กำหนดการรับขึ้นเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และวันที่ 1 เดือน มกราคม 2564 - 30 เดือน กันยายน 2564 ติดต่อขอขึ้นทะเบียนที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ใจ (ในวันเวลาราชการ).

ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563

เอกสารเบี้ยยังชีพ

เอกสารดาวน์โหลด 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงวิธีรับเบี้ยยังชีพ

2.แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3.แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

4.หนังสือมอบอำนาจ

เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

เอกสารดาวน์โหลด 1. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ ศผส. 01 )

2. แบบรับรองการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (แบบ ศผส.02)

3. แบบใบสาคัญรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (กรณีจ่ายเงินสด) แบบ ศผส. 03

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการ การออกให้บริการ "การยืนยันบัญชีธนาคารในการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563" สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ กรณีรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ .
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ใจ ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการ "การยืนยันบัญชีธนาคารในการเรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กรณีรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร" ตามวันเวลาดังกล่าว

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่

กำหนดการ https://cdn.fbsbx.com/…/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%9…

หนังสือแสดงความประสงค์ https://cdn.fbsbx.com/…/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%8…

หนังสือมอบอำนาจ https://cdn.fbsbx.com/…/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%8…

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2563

1.ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่องการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ

2.ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และแบบหนังสือมอบอำนาจ)

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียด) คลิกที่นี่

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มีสิทธิที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ใจ ทุกวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 054499040 ต่อ 104

ข่าวสารจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 054-499040 ต่อ 116

โครงการปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2563

แผนปฏิบัติการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2563 (11 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ) ประจำปี 2563

เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ

 

ข่าวสารจากสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ 054-499040 ต่อ 106

นิติการ 117 ,หน.สำนักปลัด 118

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดแนบ)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ดาวน์โหลด เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลแม่ใจ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ พ.ศ.2563
ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563 - วันที่ 4 กันยายน 2563 (รายละเอียดแนบท้าย)

1.ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563

2.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ พ.ศ. 2563

3.แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563

คลิกดาวน์โหลดแบบสอบถาม หรือท่านสามารถทำการประเมินผ่าน QR code หรือกดลิ้งค์เข้าไปที่ เว็ปไซต์ ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxXwiF8dL4CpoVkg1o2p0IVG2Am_VqVildAUSdFVTnVK7rgw/viewform


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ลว. 8สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง หลักเกณ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ใจ

เทศบาลตำบลแม่ใจ ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป ผู้มาติดต่อผู้มารับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของเทศบาลตำบลแม่ใจ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยสามารถเข้าไปประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่ใจ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563

โดยท่านสามารถทำการประเมินผ่าน QR code หรือกดลิ้งค์เข้าไปที่ เว็ปไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/jxia4y

เทศบาลตำบลแม่ใจ ขอเชิญชวนบุคคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของเทศบาลตำบลแม่ใจ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสามารถเข้าไปประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่ใจ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563

โดยทำการประเมินผ่าน QR code หรือกดลิ้งค์เข้าไปที่ เว็ปไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/jxia4y

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร ของเทศบาลตำบลแม่ใจ พ.ศ.2562 ลว.26 มิถุนายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลแม่ใจ พ.ศ.2562 ลว.26 มิถุนายน 2562

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปี 2562

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้มาติดต่อขอรับบริการ ส่วนสำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานทะเบียนราษฏร ประจำปีงบประมาณ 2562

1.รายงานผลการดำเนินการ งานทะเบียนราษฏร รอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2562

2.รายงานผลการดำเนินการ งานทะเบียนราษฏร รอบเดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562

แบบสำรวจความพึงพอใจ ผู้มาติดต่อขอรับบริการ งานทะเบียนราษฏร

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 ลว.6 ตุลาคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561.

กิจกรรมจิตอาสา

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ),ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พศ. 2561- 2564) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. 2560 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

กิจกรรมปล่อยปลา&ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564 ) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.2560,การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 1 และการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ (รายละเอียดแนบท้าย)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564 )ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.2560,การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 1 และการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว.23 พฤษภาคม 2560

Personnel management news ข่าวสารบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลแม่ใจ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร ของเทศบาลตำบลแม่ใจ พ.ศ.2562 ลว.26 มิถุนายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลแม่ใจ พ.ศ.2562 ลว.26 มิถุนายน 2562

ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่ใจ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1ตุลาคม 2557

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ลว 20 ธันวาคม 2557

 

ข่าวสารจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ 054-499040 ต่อ 113

ป้อมยาม ต่อ 107

การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน โดย สำนักปลัดเทศบาล  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ครั่งที่ 21
- สายด่วนที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสการพนันฟุตบอลออนไลน์

  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การรับมือแผ่นดินไหว “แผ่นดินไหว เตรียมตัว เตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง “จมน้ำ ภัยร้าย ใกล้ตัว” 
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การเตรียมตัวและปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง “วิธีการใช้ถังดับเพลิง เบื้องต้น "
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง รับมือภัยแล้ง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง ไฟป่าและหมอกควัน การป้องกันอัคคีภัย 
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลว. 1 ตุลาคม 2558


ข่าวสารจากกองช่าง โทรศัพท์ 054-499040 ต่อ 114

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ใจ หมู่ที่ 11 ต.ศรีถ้อย

2. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่ใจ หมู่ที่ 4 ต.ศรีถ้อย

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 2 หมู่ที่ 1 ต.ศรีถ้อย

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนางทัศนีย์ (ทิศเหนือ) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายถือ กองคำ - บ้านนางแสงวัน มุสิกะ หมู่ที่ 2 ต.แม่ใจ

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลแม่ใจ

7. โครงการขุดลอกลำเหมืองและก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 ต.แม่ใจ

  
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com