Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์
File Support PDF.

--------ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่ใจ 2564--------

ข่าวสารจากกองคลัง เทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ 0-5449-9040 ต่อ 111

งานพัฒนารายได้ ต่อ 112

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาด (พัสดุ- ครุภัณฑ์) ทรัพย์สินชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564.

แผ่นพับภาษีป้ายใหม่ จำนวน 2 หน้า

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ตัวอย่าง ประเภทของภาษีป้ายแต่ละประเภท

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ลว.22 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ลว.26 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2564

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563- เดือนกันยายน 2564)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/ เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาด (พัสดุ - ครุภัณฑ์) ทรัพย์สินชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ลว.30 มิ.ย.63 รายละเอียดแนบ

#ติดต่อขอรับรายละเอียด ขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ใจ ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึง วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 โทรศัพท์ 054-449040 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 63
เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563.

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  http://www.dla.go.th/work/Presentation2.pdf

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

 

ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ใจ
โทรศัพท์ 0-5449-9040 ต่อ 104

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตำบลแม่ใจประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คุณสมบัติ

1. ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564

2.เป็นผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 - 1 กันยายน 2505

กำหนดการรับขึ้นเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และวันที่ 1 เดือน มกราคม 2564 - 30 เดือน กันยายน 2564 ติดต่อขอขึ้นทะเบียนที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ใจ (ในวันเวลาราชการ).

ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563

เอกสารเบี้ยยังชีพ

เอกสารดาวน์โหลด 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงวิธีรับเบี้ยยังชีพ

2.แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3.แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

4.หนังสือมอบอำนาจ

เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

เอกสารดาวน์โหลด 1. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ ศผส. 01 )

2. แบบรับรองการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (แบบ ศผส.02)

3. แบบใบสาคัญรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (กรณีจ่ายเงินสด) แบบ ศผส. 03

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการ การออกให้บริการ "การยืนยันบัญชีธนาคารในการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563" สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ กรณีรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ .
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ใจ ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการ "การยืนยันบัญชีธนาคารในการเรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กรณีรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร" ตามวันเวลาดังกล่าว

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่

กำหนดการ https://cdn.fbsbx.com/…/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%9…

หนังสือแสดงความประสงค์ https://cdn.fbsbx.com/…/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%8…

หนังสือมอบอำนาจ https://cdn.fbsbx.com/…/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%8…

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2563

1.ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่องการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ

2.ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และแบบหนังสือมอบอำนาจ)

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มีสิทธิที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ใจ ทุกวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 054499040 ต่อ 104

ข่าวสารจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 054-499040 ต่อ 116

แผนการดำเนินงานทำความสะอาดตลาดในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ประจำเดือน กรกฏาคม 2564

กำหนดการ วันที่ 2 , 16 และ 30 กรกฏาคม 2564 (เวลา 08.30 น. ตลาดสดศรีรุ่งเรือง เวลา 10.00 น.ตลาดสดแม่ใจ)

แผนการดำเนินงานทำความสะอาดตลาดในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ประจำเดือน มิถุนายน 2564

กำหนดการ วันที่ 4 และ 18 มิถุนายน 2564 (เวลา 08.30 น. ตลาดสดศรีรุ่งเรือง เวลา 10.00 น.ตลาดสดแม่ใจ)

แผนปฏิบัติการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2564 (11 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ)

เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ

 

ข่าวสารจากสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ 054-499040 ต่อ 106

นิติการ 117 ,หน.สำนักปลัด 118

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564

เทศบาลตำบลแม่ใจ ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป ผู้มาติดต่อผู้มารับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของเทศบาลตำบลแม่ใจ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิกดาวน์โหลดแบบสอบถาม หรือท่านสามารถทำการประเมินผ่าน QR code หรือกดลิ้งค์เข้าไปที่ เว็ปไซต์ ด้านล่างน

https://itas.nacc.go.th/go/eit/jxia4y?fbclid=IwAR242YIByKWYskKH8GQMrz9Jv68_TkY5I00CxR1zBONVuTQfM9uzHC-xsug

ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดและมาตรการทางกฏหมายในการควบคุมในท้องที่จังหวัดพะเยา (90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564)


ประชาสัมพันธ์แจ้งการปิดปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวไร้สายของเทศบาลตำบลแม่ใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ โดยประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมของเทศบาลตำบลแม่ใจ ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ เว็ปไซต์: www.maejai.go.th ,สื่อสังคมออนไลน์: เฟชบุ๊ค ทต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา, เพจเฟชบุ๊ค เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ และ Line กลุ่มผู้นำชุมชน ต่อไป.

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวการแข่งขันกีฬาเรือพายประมงพื้นบ้าน

1.คลิปประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาเรือพายประมงพื้นบ้าน 6 ธันวาคม 2563

2.ปาแอ่วแข่งเรือตี่หนองเล็งทราย

3. บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเรือพายพื้นบ้านหนองเล็งทราย 6 ธันวาคม 2563

4.คลิปขอบคุณ การมีส่วนร่วมในงานแข่งขันกีฬาเรือพายประมงพื้นบ้านหนองเล็งทราย

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การรับโอน พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส่ายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ) จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (ตามรายละเอียดประกาศฯแนบ).

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดแนบ)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ดาวน์โหลด เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลแม่ใจ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ พ.ศ.2563
ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563 - วันที่ 4 กันยายน 2563 (รายละเอียดแนบท้าย)

1.ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563

2.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ พ.ศ. 2563

3.แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563

คลิกดาวน์โหลดแบบสอบถาม หรือท่านสามารถทำการประเมินผ่าน QR code หรือกดลิ้งค์เข้าไปที่ เว็ปไซต์ ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxXwiF8dL4CpoVkg1o2p0IVG2Am_VqVildAUSdFVTnVK7rgw/viewform

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ลว. 8สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง หลักเกณ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ใจ

เทศบาลตำบลแม่ใจ ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป ผู้มาติดต่อผู้มารับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของเทศบาลตำบลแม่ใจ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ข่าวสารภายใน Personnel management news ข่าวสารบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลแม่ใจ

ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการลดพลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564

คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ใจ ที่ 259/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ลว.16 เมษายน 2564

คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ใจ ที่ 474/2563 เรื่อง การแบ่งหน้าที่และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ 2563

คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ใจ ที่ 413/2564 เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ ลงวันที่ 17 กันยายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร ของเทศบาลตำบลแม่ใจ พ.ศ.2562 ลว.26 มิถุนายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลแม่ใจ พ.ศ.2562 ลว.26 มิถุนายน 2562

ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่ใจ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1ตุลาคม 2557

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ลว 20 ธันวาคม 2557

 

ข่าวสารจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ 054-499040 ต่อ 113

ป้อมยาม ต่อ 107

การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน โดย สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การรับมือแผ่นดินไหว “แผ่นดินไหว เตรียมตัว เตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง “จมน้ำ ภัยร้าย ใกล้ตัว” 
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การเตรียมตัวและปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง “วิธีการใช้ถังดับเพลิง เบื้องต้น "
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง รับมือภัยแล้ง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง ไฟป่าและหมอกควัน การป้องกันอัคคีภัย 
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลว. 1 ตุลาคม 2558


ข่าวสารจากกองการศึกษา
โทรศัพท์ 054-499040 ต่อ 105

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ใจ (ชั่วคราว) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน่า 2019 (COVID 19) ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2564

 

ข่าวสารจากกองช่าง โทรศัพท์ 054-499040 ต่อ 114

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ใจ หมู่ที่ 11 ต.ศรีถ้อย

2. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่ใจ หมู่ที่ 4 ต.ศรีถ้อย

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 2 หมู่ที่ 1 ต.ศรีถ้อย

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนางทัศนีย์ (ทิศเหนือ) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายถือ กองคำ - บ้านนางแสงวัน มุสิกะ หมู่ที่ 2 ต.แม่ใจ

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลแม่ใจ

7. โครงการขุดลอกลำเหมืองและก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 ต.แม่ใจ 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com