Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | บุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้า | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี| รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภ |ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | สถานที่ท่องเที่ยว | ของฝากของที่ระลึก | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
Visitor your IP Your IP Address is 35.173.48.224 จำนวนผู้เยี่ยมชม คน
File Support PDF.

--------ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่ใจ --------

--------ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม---------------  

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2563

1.ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่องการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ

2.ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และแบบหนังสือมอบอำนาจ)

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 (แจกเบี้ยยังชีพในวันที่ 1 สิงหาคม 2561)

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียด) คลิกที่นี่

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ลว.29 กันยายน 2560

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ( 22 สิงหาคม 2560)

โครงการฝึกอบรมอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุอย่างไรให้มีความสุข ประจำปี2560

มื่อวันที่ 17สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุอย่างไรให้มีความสุข ประจำปี2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ 

โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ร.9

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน 11 หมู่บ้าน เขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อพระองค์ท่าน

แผนการออกให้บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 7 พ.ย.2559 ถึง 11 พ.ย. 2559 (รายละเอียดกำหนดการ)

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561: ผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2499 ถึง 30 กันยายน 2500 และมีคุณสมบัติ สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 ติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคมฯ เทศบาลตำบลแม่ใจ โทรศัพท์ 054-499040 ต่อ 104 ทุกวันและเวลาราชการ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มีสิทธิที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ใจ ทุกวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 054499040 ต่อ 104

กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน (ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม)

--------ข่าวสารจากสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ใจ------------------

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร ของเทศบาลตำบลแม่ใจ พ.ศ.2562 ลว.26 มิถุนายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลแม่ใจ พ.ศ.2562 ลว.26 มิถุนายน 2562

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปี 2561

กิจกรรมจิตอาสา

โครงการฝึกอบรม "มัคคุเทศก์น้อย" เพื่อรองรับอาเซียน ประจำปีประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ),ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พศ. 2561- 2564) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. 2560 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

กิจกรรมปล่อยปลา&ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีประมาณ 2560

เทศบาลตำบลแม่ใจ จัดกิจกรรมปล่อยปลา&ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองเล็งทราย ต.แม่ใจ 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564 ) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.2560,การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 1 และการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ (รายละเอียดแนบท้าย)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564 )ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.2560,การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 1 และการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว.23 พฤษภาคม 2560

กำหนดการจัดประชุม ประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2560 (11 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว.10 ตุลาคม 2559

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานทะเบียนราษฏร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ลว. 30 กันยายน 2559

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2559 ลว.24 พฤษภาคม 2559

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศขั้นตอนการร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ประจำศูนย์ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่ใจ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

---------ข่าวสารจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย--------------------  

การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน โดย สำนักปลัดเทศบาล  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ครั่งที่ 21
- สายด่วนที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสการพนันฟุตบอลออนไลน์

  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การรับมือแผ่นดินไหว “แผ่นดินไหว เตรียมตัว เตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง “จมน้ำ ภัยร้าย ใกล้ตัว” 
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การเตรียมตัวและปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง “วิธีการใช้ถังดับเพลิง เบื้องต้น "
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง รับมือภัยแล้ง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง ไฟป่าและหมอกควัน การป้องกันอัคคีภัย 
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด

 

--------ข่าวสารจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม----------------  

แผนปฏิบัติการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 23 กรกฏาคม - 31 กรกฏาคม 2561  (11 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ) ประจำปี 2561

แผนปฏิบัติการตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยจากการถูกสุนัขกัด (11 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ) ประจำปี 2559 (ข่าวสารจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

 

--------ข่าวสารจากกองคลัง เทศบาลตำบลแม่ใจ --------  

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนดระยะเวลายื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ลว 11 ตุลาคม 2561.

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2561
(กำหนดการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 11 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ ์ยื่นต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลว. ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไปรับแบบแสดงรายการและกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน ลว. ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่องให้เจ้าของป้าย ที่ตั้งอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ลว. ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2558
(กำหนดการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 11 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ)

--------ข่าวสารกองการศึกษา--------  

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วัดในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนอาสาเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม "ละอ่อนกล้าดี" ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย กองการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนอาสาเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม "ละอ่อนกล้าดี" ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ใจ.ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลว. 1 ตุลาคม 2558


 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com