Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | บุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้า | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี| รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำป | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภ |ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | |กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | สถานที่ท่องเที่ยว | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | ของฝากของที่ระลึก | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 35.172.233.2 จำนวนผู้เยี่ยมชม คน
 00000000 0000
00000000 00000000
   
นางสาวสุพรรณี ใจยอดศิลป์
หัวหน้าสำนักปลัด
   
         
ฝ่ายปกครอง
 
ฝ่ายอำนวยการ
   

นายวัสนกร สินเปียง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 

นางกรกฎ เศียรสมาน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยกา

 

 

         

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ


 
 

นางพัชรีภรณ์ แซ่เจี่ย
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ

 
นางสาวฝนทิพย์ เพชรประดับ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 

นายมนตรี คำตั๋น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ฝ่ายปกครอง
 

ฝ่ายอำนวยการ

 

ฝ่ายอำนวยการ

 
 

นายสมปราชญ์ สุดแป้น

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 
นางกัญญ์ณพัชญ์ ศรีใจติ๊บ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นางสาวจุฬารัตน์ คำบุญเรือง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ฝ่ายปกครอง
 
ฝ่ายปกครอง
   

 
 

สิบเอกชเนรินทร์ เขื่อนขันติ์
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวกัญญาภัทร จันต๊ะคาด

นิติกรปฏิบัติการ

 
   

ลูกจ้างประจำ

 

 

 

 

 

 

นายผล สงวนไชยศิลป์
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานเทศกิจ)

นายเทพฤทธิ์ ทารัตน์
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

 

 

 

นายถิรพล วงค์คำ
ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
 
   

 

Un title page

Date :15 Feb 2014
Error Database Fail...
Searching Files be Lost...

Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com