Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์


 

 

การติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ

เลขที่ 240 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130


หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ
โทรศัพท์ (Telephone) 0 5449 9040 และ 0 5449 9041

โทรสาร (Fax) 0 5449 9403
โทรศัพท์/โทรสาร กองคลัง 0 5449 9790

แจ้งเหตุสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ (Telephone) 0 5449 9199

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ใจ โทรศัพท์ (Telephone) 0 5449 9572

Municipality Child Development Center
E-mail: maejai_240@hotmail.com

ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ

********************************
**ติดต่อส่วนราชการภายใน สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ**
กดเบอร์โทรหลัก 0 5449 9040 และ 0 5449 9041 ตามด้วยหมายเลขติดต่อภายใน

กอง/ฝ่าย ในหน่วยงาน
หมายเลขติดต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ
101
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ
102
ประชาสัมพันธ์
0 และ103
กองสวัสดิการสังคม
104
กองการศึกษา
105
สำนักปลัดเทศบาล
106
งานรักษาความสงบเรียบร้อย (ป้อมยาม)
107
รองปลัดเทศบาล
108
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ
109
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ
110
กองคลัง
111
ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
112
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
113
กองช่าง
114
งานทะเบียนราษฏร
115
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
116
งานการเจ้าหน้าที่ , งานนิติการ
117
หัวหน้าสำนักปลัด
118

รถสูบส้วมที่ได้รับอนุญาตของเทศบาล ปีงบ 64 โทรศัพท์ 061-5370071(นิมิตร)

********************

หรือทาง Contact ด้านล่าง

Contact us
ติดต่อเรา
Your Name:

Your Email:Attention:


Mail Message:


E-mail นี้จะถูกส่งไปยังผู้ดูแลระบบ
info@maejai.go.th
 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com