สร้างกระทู้ สอบถาม

ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ วันที่ตั้งกระทู้
1 test 0 0 2020-10-28 11:14:17

กลับหน้าหลัก

ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ (งานนิติการ)
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ใจ

2. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือ/จดหมาย

เรียน นายกเทศมนตรี ตำบลแม่ใจ

ส่งมาที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130


3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ / โทรสาร

โทรศัพท์ 0-5449-9040 ต่อ 117 งานนิติการ โ ทรสาร 0-5449-9403

4. ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ /เฟสบุ๊ค /จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เว็ปไซต์ : www.maejai.go.th

เฟสบุ๊ค Face book : ทต.แม่ใจ อ.แมใจ จ.พะเยา page face book :เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

5. ตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ ร้องทุกข์

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ แม่ใจ จ.พะเยา