Style OptionsClose X
 • slider

  เทศบาลตำบลแม่ใจ ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Maejai Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลแม่ใจการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ใจ

" คุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเป็นเลิศ "


ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ใจ มีทั้งหมด 5 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

นายกเทศมนตรี

  นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ

ปลัดเทศบาล

  นางสาวสุพรรณี ใจยอดศิลป์
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย