Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์
File Support PDF.

-------ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ -------
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ลว. 21 กรกฏาคม 2558

คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ เทศบาลตำบลแม่ใจ
(ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)

กระบวนงานตามเทศบัญญัติ จำนวน 9 กระบวนงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง

ลำดับ

               กระบวนงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1 กองสาธารณสุขฯ
2 กองสาธารณสุขฯ
3 กองสาธารณสุขฯ
4 กองสาธารณสุขฯ
5 กองสาธารณสุขฯ
6 กองสาธารณสุขฯ
7 กองสาธารณสุขฯ
8 กองสาธารณสุขฯ
9 กองช่าง
10 กองสาธารณสุขฯ
11 กองสาธารณสุขฯ
กระบวนงานบริการอื่น ๆ จำนวน 28 กระบวนงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
กองสวัสดิการสังคม

กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัด งานนิติกร

ลำดับ

               กระบวนงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(1-6)

กองสวัสดิการสังคม

2

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
(1-6)

กองสวัสดิการสังคม

3

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
(1-6)

กองสวัสดิการสังคม

4

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
(1-13)

กองช่าง

5

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
(1-13)

กองช่าง

6

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
(1-9)

กองช่าง

7

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(1-7)

กองช่าง

8

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
(1-8)

กองช่าง

9

การแจ้งขุดดิน
(1-7)

กองช่าง

10

การแจ้งถมดิน
(1-6)

กองช่าง

11

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ เคลื่อนย้ายอาคาร
(1-5)

กองช่าง

12

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
(1-8)

กองคลัง

13

การจดทะเบียนพาณิชย์  (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
(1-7)

กองคลัง

14

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
(1-7)

กองคลัง

15

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
(1-5)

กองคลัง

16

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(1-5)

กองคลัง

17

 การรับชำระภาษีป้าย
(1-6)

กองคลัง

18

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือ ใบปลิวในที่สาธารณะ
(1-9)

กองคลัง

19

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
(1-5)

กองคลัง

20

การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
(1-5)

กองสาธารณสุขฯ

21

การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
(1-5)

กองสาธารณสุขฯ

22

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
(1-7)

กองสาธารณสุขฯ

23

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
(1-7)

กองสาธารณสุขฯ

24

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
(1-6)

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

25

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 
(ค ลักษณะที่ 1,ง และ จ ลักษณะที่ 1)
(1-9)

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

26

การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
(1-10)

สำนักปลัด งานนิติกร

27

การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน
(1-6)

สำนักปลัด งานนิติกร

28

การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุง แก้ไขโรงงาน
(1-6)

สำนักปลัด งานนิติกร

กระบวนงานบริการ สำนักปลัด งานทะเบียนราษฏร (55 กระบวนงาน) ประกอบด้วย
1. การแจ้งการเกิด
2. การขอหนังสือรับรองการเกิด
3. การแจ้งการตาย
4. การแจ้งการย้ายที่อยู่
5. การขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
6. การมีชื่อในทะเบียนบ้านโดยการเปลี่ยนแปลงสถานะตามกฏหมาย ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏร
8. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน

ลำดับ

               กระบวนงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1

การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
(1-6)

งานทะเบียนราษฎร

2

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

3

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

4

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

5

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

6

การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

7

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

8

การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

9

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

10

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

11

การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

12

การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

13

การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

14

การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

15

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

16

การรับแจ้งการย้ายเข้า
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

17

การรับแจ้งการย้ายออก
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

18

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

19

การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

20

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

21

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

22

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

23

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

24

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

25

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

26

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

27

การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

28

การขอเลขที่บ้าน
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

29

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

30

การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

31

การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

32

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

33

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

34

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

35

การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

36

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

37

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

38

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

39

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

40

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

41

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

42

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

43

การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

44

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

45

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

46

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

47

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

48

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

49

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

51

การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
(1-7)

งานทะเบียนราษฎร

52

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

53

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
(1-4)

งานทะเบียนราษฎร

54

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
(1-5)

งานทะเบียนราษฎร

55

การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
(1-6)

งานทะเบียนราษฎร

 
 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com