Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | บุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้า | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี| รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภ |ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | สถานที่ท่องเที่ยว | ของฝากของที่ระลึก | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
Visitor your IP Your IP Address is 3.234.244.18 จำนวนผู้เยี่ยมชม คน

File Support PDF.
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ Newsletter

เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ่ให้ประชาชนได้รับทราบ.

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 28 p

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน กันยายน 2561

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2561

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน กรกฏาคม 2561

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน, มกราคม 2560 - มีนาคม 2560

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2559
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฏาคม 2559

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน เมษายน 2559
จดหมายข่าวประขาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน มกราคม 2559 - มีนาคม 2559
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2558- กันยายน 2558
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558- พฤษภาคม 2558
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2557- มกราคม 2558

วารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หน้าปกวารสาร/ ส่วนเนื้อหาวารสาร

วารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
หน้าปกวารสาร/ ส่วนเนื้อหาวารสาร


แผ่นพับประชาสัมพันธ์
1.แผ่นพับขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
p-1เอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลแม่ใจ
p-2 การจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ

2.แผ่นพับบ่อดักไขมัน (กองช่าง)
3.แผ่นพับการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร (กองช่าง)
4.แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (สำนักปลัด)
5.แผ่นพับการจัดเก็บภาษี (กองคลัง)
6.แผ่นพับการแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้าย ฯลฯ (งานทะเบียนราษฎร)

 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com