Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์

File Support PDF.


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ Newsletter และเอกสารประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ่ให้ประชาชนได้รับทราบ.


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ Newsletter 2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน เมษายน 2563

 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ Newsletter 2019

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

2018

วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 28 p

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน กันยายน 2561

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2561

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน กรกฏาคม 2561

 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ Newsletter 2017

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน, มกราคม 2560 - มีนาคม 2560

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559

 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ Newsletter 2016

 

 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2559
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฏาคม 2559

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน เมษายน 2559
จดหมายข่าวประขาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน มกราคม 2559 - มีนาคม 2559
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

วารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หน้าปกวารสาร/ ส่วนเนื้อหาวารสาร

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ Newsletter 2015

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2558- กันยายน 2558
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558- พฤษภาคม 2558
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2557- มกราคม 2558

วารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
หน้าปกวารสาร/ ส่วนเนื้อหาวารสาร

2014แผ่นพับประชาสัมพันธ์
1.แผ่นพับขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
p-1เอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลแม่ใจ
p-2 การจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ

2.แผ่นพับบ่อดักไขมัน (กองช่าง)
3.แผ่นพับการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร (กองช่าง)
4.แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (สำนักปลัด)
5.แผ่นพับการจัดเก็บภาษี (กองคลัง)
6.แผ่นพับการแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้าย ฯลฯ (งานทะเบียนราษฎร)

     
       
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com