Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | อำนาจหน้าที่ |ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | โครงสร้างบุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |การป้องกันและปราบปรามการทุจริต |เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภา | ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว |ของฝากของที่ระลึก | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
 
Visitor your IP Your IP Address is 3.215.177.171 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์
File Support PDF.

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ http://www.oic.go.th

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.. 2540

 

สำหรับประชาชน สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

- สิทธิรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

- ขั้นตอนการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

การตอบข้อหารือในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ใจ

เกี่ยวกับหน่วยงาน สำนักงาน เทศบาลตำบลแม่ใจ

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลแม่ใจ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์และนโยบาย ของเทศบาลตำบลแม่ใจ 

การแบ่งส่วนราชการ บุคลากร และโครงสร้างบุคลากร

อำนาจหน้าที่ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว.4 เมษายน พ.ศ.2550
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.1 ตุลาคม พ.ศ.2555

คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

ข้อแนะนำในตรวจดูข้อมูล
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ใจ


E-mail maejai_240@hotmail.com
   

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๔๔๖, ว๑๔๔๗ ลว. ๑๗ มี.ค. ๖๐
เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐http://www.gad.moi.go.th/nsv-17-03-60-1446-7.pdf


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ http://www.gad.moi.go.th/nsv-20-12-59-7307-08.pdf

Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com