ทำเนียบบุคลากร | สำนักปลัดเทศบาล

นายสุภาพ ดาวุธ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ : 091-8278844

นางสาวอมรรัตน์ หอมดอก

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ :  096-8940859

นางปริยากร จิตอารีย์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

โทรศัพท์ :   084-8082240

นางกชพร ยอดเมือง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ :  -

นางสาวฝนทิพย์ เพชรประดับ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทรศัพท์ :  -

นางธีรารัตน์ ขาวทอง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก.

โทรศัพท์ :  -

นางสาวภัทรวดี ไชยบาล

นิติกร

โทรศัพท์ :  -

นางสาวอนิษฐา ขัดเป็ง

นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ

โทรศัพท์ :  -

ส.อ.ชเนรินทร์ เชื่อนขันต์

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง.

โทรศัพท์ :  -

นายเทพฤทธฺิ์ ทารัตน์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

โทรศัพท์ :  -

นายพล สงวนไชยศิลป์

พรักงานเทศกิจ

โทรศัพท์ :  -

ทำเนียบบุคลากร