ทำเนียบบุคลากร | คณะผู้บริหาร

นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ : 089-2051391

นายเงิน ใจอักษร

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ :  084-9504967

ว่าที่ร้อยตรีอนุชา ปัญจขันธ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ :  081-9642129

นายวิรัตน์ มุสิกะ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ :  086-3404961

ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ :  081-7836214

ทำเนียบบุคลากร