ทำเนียบบุคลากร | สภาเทศบาล

นายสายดิ่ง สกุลนา

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ : 083-9437344

นายวัชรากรณ์ อ่อนคำ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ :  093-2672600

นางสาวปิยรัตน์ อ้างอิง

เลขานุการสภาเทสบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ :  084-4248810

นายเกษม อาจหาญ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ :  063-9871953

นายลิตร ก๋าใจ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ :  082-5187491

นายสุทธิพงษ์ น้อยตุ่น

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ :  082-1910615

นายมนัญชัย คำบุญเรือง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ :  095-9411243

นายจรูญ ไชยวงค์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ :  089-0789092

นายผดุงศักดิ์ หอมนาน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ :  089-5605049

นายวัชรากรณ์ อ่อนคำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ :  093-2672600

นายสายดิ่ง สกุนา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ :  083-9437344

นางสาวปิยรัตน์ อ้างอิง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ :  084-4248810

นายบุญช่วย พรหมปัญญา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ :  061-3122804

นายเฉลิมพงษ์ ทองทา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ :  084-6146852

นายดวงไตร ไชยธนเรือง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ :  084-6551999

ทำเนียบบุคลากร