ทำเนียบบุคลากร | หัวหน้าราชการ

นายเมฆิน มะโนแก้ว

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ : 0801356011

นายเมฆิน มะโนแก้ว

รองปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ : 0801356011

นายสุภาพ ดาวุธ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ :  091-8278844

นางวัญเพ็ญ ปัญกิติ

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ :  089-7556377

นางจิราวรรณ์ ศรีนิบูลย์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ :  088-5349195

นางเกษร ปัญสุวรรณ์

ผู้อำวยการกองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ :  084-7415348

นายพนม ธรรมใจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ :  089-7598330

นางสาวอมรรัตน์ หอมดอก

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ :  096-8940859

นางสาวสุพรรณี ไชยเลิศ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

โทรศัพท์ :  089-8555586

นายฐานมาศ สมวรรณ

หน.ฝ่ายส่งสเริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ :  087-3038639

นางสาววริญญา ชุมภูชนะภัย

หน.ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ :  081-7962781

-

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

โทรศัพท์ :  -

นางปริยากร จิตอารีย์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

โทรศัพท์ :  0848082240

-

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

โทรศัพท์ :  -

นายมานพ บำรุงวงค์

หน.ฝ่ายส่งเสริมฯ รก. ผอ.กองสาธารณสุขฯ

โทรศัพท์ :  085-5953574

นายมานพ บำรุงวงค์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

โทรศัพท์ :  085-5953574