ทำเนียบบุคลากร | กองคลัง

นางวัญเพ็ญ ปันกิติ

ผุ้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ : 089-7556377

นายจักรพันธุ์ จำกัด

หัวหน้าพัฒนารายได้

โทรศัพท์ :  081-9739606

-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

โทรศัพท์ :  -

นายพีรพัฒน์ บุญมาเครือ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ :  -

-

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.

โทรศัพท์ :  -

นางซื่อชัญญา ป้องแก้ว

นักวิชาการพัสดุชำนวญการ

โทรศัพท์ :  -

-

เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.

โทรศัพท์ :  -

ทำเนียบบุคลากร