ทำเนียบบุคลากร | กองช่าง

นายพนม ธรรมใจ

ผุ้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ : 089-7598330

-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

โทรศัพท์ :  -

-

วิศวกรโยธา ปก./ชก.

โทรศัพท์ :  -

-

นายช่างโยธา ปง./ชง.

โทรศัพท์ :  -

นายนรงค์ ปัญสุวรรณ์

พนักงานขับเครื่องจัรกลขนาดเบา

โทรศัพท์ :  -

ทำเนียบบุคลากร