ทำเนียบบุคลากร | กองช่าง

ผุ้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ : 089-7598330

-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

โทรศัพท์ :  -

-

วิศกรโยธา ปก./ชก.

โทรศัพท์ :  -

-

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โทรศัพท์ :  -

นายนรงค์ ปัญสุวรรณ์

พนักงานขับเครื่องจัรกลขนาดเบา

โทรศัพท์ :  -

ทำเนียบบุคลากร