ทำเนียบบุคลากร | กองสาธารสุข

นายมานพ บำรุงวงค์

หน.ฝ่ายส่งเสริมบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

โทรศัพท์ : 085-5953574

นายมานพ บำรุงวงค์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมบริหารงานสาธารณสุข

โทรศัพท์ :  085-5953574

นายภัทวุธ เมืองคำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทรศัพท์ :  -

-

นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.

โทรศัพท์ :  -

ทำเนียบบุคลากร