ทำเนียบบุคลากร | กองสาธารสุข

-

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

โทรศัพท์ : -

นายมานพ บำรุงวงค์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

โทรศัพท์ :  -

นายภัทวุธ เมืองคำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทรศัพท์ :  -

ทำเนียบบุคลากร