ทำเนียบบุคลากร | กองการศึกษา

นางจิราวรรณ์ ศรีนิบูลย์

ผู้อำนวยการกาองการศึกษา

โทรศัพท์ : 088-5349195

นายฐานมาศ สมวรรณ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ :  087-3038639

-

นักวิชาการศึกษา ปก/ชก

โทรศัพท์ :  -

นางศรีคำ ปัญสุวรรณ์

ครู คศ.1

โทรศัพท์ :  -

นางสาวทัศนา อุสาใจ

ผู้ดูแลเด็ก

โทรศัพท์ :  -

ทำเนียบบุคลากร