ทำเนียบบุคลากร | กองสวัสดิการสังคม

นางเกษร ปัญสุวรรณ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 084-7415348

นางสาววริญญา ชุมภูชนะภัย

หน.ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ :  081-7962781

นางสาวกรกนก ธงลังกา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทรศัพท์ :  -

-

นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.

โทรศัพท์ :  -

ทำเนียบบุคลากร