Style OptionsClose X
 • slider

  เทศบาลตำบลแม่ใจ ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Maejai Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลแม่ใจ

เดิมเทศบาลตำบลแม่ใจได้จัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัด เชียงราย ลงวันที่28 มีนาคม 2509 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 85 ตอนที่ 33 ลงวันที่ 12 เมษายน 2509 เมื่อมี พ.ร.บ. จัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้นในปี พ.ศ. 2520 จึงโอนมาเป็นสุขาภิบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา และต่อมาได้เปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลและได้รับยกฐานะ ตามพระราชบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา

ขนาดพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่ใจ มีพื้นที่ 5.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,625 ไร่ ประกอบด้วย

1.ตำบลแม่ใจ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ( บางส่วน )

หมู่ที่ 2 บ้านต้างหนอง

หมู่ที่ 3 บ้านริมใจ

หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนแก้ว ( บางส่วน )

หมู่ที่ 10 บ้านปงพัฒนา

2.ตำบลศรีถ้อย จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านต้นแก ( บางส่วน )

หมู่ที่ 2 บ้านต้นตะเคียน

หมู่ที่ 3 บ้านสันขวาง

หมู่ที่ 4 แม่ใจหางบ้าน ( บางส่วน )

หมู่ที่ 7 บ้านขัวตาด (บางส่วน )

หมู่ที่ 11 บ้านต้นผึ้ง ( บางส่วน )


1. ด้านกายภาพ

ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 750 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดพะเยาเป็นระยะทาง 24 กิโลเมตร สำนักงานตั้งอยู่ใกล้ที่ว่าการ อำเภอแม่ใจ ( หลังเก่า ) ไปทางทิศใต้


2. ด้านการเมือง / การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

ทิศเหนือ อยู่ติดกับอาณาเขต เทศบาลตำบลศรีถ้อย ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำแม่ใจ ฝั่งตะวันตก ตรงปากเหมืองสาธารณะฝั่งตะวันตก เส้นเขตเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงปากทางเหมืองชลประทานฝั่งตะวันออก

ทิศตะวันออก อยู่ติดกับอาณาเขต เทศบาลตำบลบ้านเหล่า และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จากหลักเขตที่ 2 เรียบตามริมเหมืองซอยชลประทานฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งอยู่ริมหนองเล็งทราย ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริมหนองเล็งทรายด้านตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำแม่อิงฝั่งตะวันออก จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามริมน้ำแม่อิงฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำแม่อิงฝั่งใต้ห่างจากหลักเขตที่ 4 ระยะทาง 900 เมตร

ทิศใต้ อยู่ติดกับอาณาเขต เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามริมน้ำแม่อิงฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมเหมืองสาธารณะทิศตะวันตก

ทิศตะวันตก อยู่ติดกับอาณาเขต เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จากหลักเขตที่ 6 เลียบตามริมเหมืองสาธารณะไปทางทิศตะวันตก ไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่1

2.2 การเลือกตั้ง

2.2.1 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ,รองนายกเทศมนตรี 2 คน,ที่ปรึกษาฯ,เลขานุการฯ

2.2.2 สภาเทศบาลตำบลแม่ใจ ประกอบด้วยประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล

เทศบาลตำบลแม่ใจมีสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจาการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จำนวน 12 คน ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี


3. ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

3.1 จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ มีประชากรรวมทั้งหมด แยกเป็น

ตำบล เพศ จำนวน ประชากรรวม

ตำบลแม่ใจ

ชาย 1,185 คน
หญิง 1,241 คน = 2,426 คน

ตำบลศรีถ้อย

ชาย 1,165 คน
หญิง 1,323 คน = 2,488 คน
= 4,914 คน

** ที่มา งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลแม่ใจ **ข้อมูลล่าสุด ปรับปรุงข้อมูลเดือน สิงหาคม 2565


3.2 จำนวนครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด แยกเป็น

ตำบล จำนวนครัวเรือน

ตำบลแม่ใจ

1,193 ครัวเรือน

ตำบลศรีถ้อย

1,018 ครัวเรือน

รวมจำนวนครัวเรือน

= 2,211 ครัวเรือน

** ที่มา งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลแม่ใจ **ข้อมูลล่าสุด ปรับปรุงข้อมูลเดือน สิงหาคม 2565


4. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ มีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาจังหวัดพะเยา เขต 1 จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ตำบลแม่ใจ มีข้าราชการครู จำนวน 6 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ครูธุรการ 1 คน และนักการ 1 คน จำนวนห้องเรียน 12 ห้อง จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน ชาย 22 คนหญิง 30 คน

**ตุลาคม 2564

4.2 สาธารณสุข

4.2.1 ศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน 1 แห่ง

4.2.2 คลีนิคเอกชนจำนวน 2 แห่ง (คลินิกหมอสุรพจน์, คลินิกหมออัสดง)

4.3 การสังคมสงเคราะห์

- ผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 1,270 คน

- ผู้พิการที่ได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 213 คน.

- ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ จำนวน 26 คน

- ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับความช่วยเหลือ จำนวน 91 คน

(ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2563)


5. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคม

ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลักเท่านั้น การคมนาคมทางอากาศและทางเรือยังไม่มี โดยมีเส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดิน สายถนนพหลโยธิน (หมายเลข 1) และถนนพหลโยธิน (สายใน) ผ่านหน้าหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ใจ และเส้นทางสายต่าง ๆ เข้าหมู่บ้าน โดยถนนแต่ละเส้นเชื่อมต่อกันทุกสายทำให้การสัญจรภายในเขตเทศบาลสะดวกและรวดเร็ว ถนนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีสภาพการใช้งานได้ดี แต่มีบางสายที่ผิวการจราจรชำรุดและขนาดถนนแคบไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งทางเทศบาลจะได้ปรับปรุงถนนและตามซอยต่าง ๆ ให้เป็นถนนมาตรฐานและพยายามที่จะปรับปรุงให้ครบทั่วถึงชุมชนตามกำลังงบประมาณในปีต่อไป

5.2 การไฟฟ้า

ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลักเท่านั้น การคมนาคมทางอากาศและทางเรือยังไม่มี โดยมีเส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดิน สายถนนพหลโยธิน (หมายเลข 1) และถนนพหลโยธิน (สายใน) ผ่านหน้าหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ใจ และเส้นทางสายต่าง ๆ เข้าหมู่บ้าน โดยถนนแต่ละเส้นเชื่อมต่อกันทุกสายทำให้การสัญจรภายในเขตเทศบาลสะดวกและรวดเร็ว ถนนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีสภาพการใช้งานได้ดี แต่มีบางสายที่ผิวการจราจรชำรุดและขนาดถนนแคบไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งทางเทศบาลจะได้ปรับปรุงถนนและตามซอยต่าง ๆ ให้เป็นถนนมาตรฐานและพยายามที่จะปรับปรุงให้ครบทั่วถึงชุมชนตามกำลังงบประมาณในปีต่อไป

5.3 การประปา

ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ปัจจุบันสำนักงานประปาพานได้ทำการก่อสร้างระบบประปา บริเวณหนองเล็งทราย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ใจ ในพื้นที่จำนวน 5 ไร่ โดยอาศัยน้ำดิบหนองเล็งทรายเพื่อการผลิตประปาและดำเนินจ่ายน้ำในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับพื้นที่การประปาที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางเทศบาลก็จะได้ขยายเขตประปาให้เพียงพอกับความต้องการต่อไป จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาทั้งหมด 1,024 ครัวเรือน ปริมาณการใช้น้ำประปา 1,600 ลูกบาศก์เมตร/ วัน

5.4 โทรศัพท์

ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจเปิดบริการโทรศัพท์แล้ว โดยมีจำนวนเลขหมายที่เปิด ให้บริการขององค์การโทรศัพท์ 800 เลขหมาย ของทีทีแอนด์ท ีอีกจำนวน 992 เลขหมาย และจำนวนโทรศัพท์สาธารณะ 9 เลขหมาย

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ในเขตเทศบาลมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ติดกับถนนพหลโยธิน (สายใน) ให้บริการในด้านการ ส่งจดหมายพัสดุและโทรเลข


6. ระบบเศรษฐกิจ

การผลิตและรายได้หลักของประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ คือ สาขาเกษตรกรรม ( ซึ่งหมายถึงการใช้ที่ดินในด้านการกสิกรรม ) อันเป็นที่มาของรายได้ ร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมดของประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ รองลงมาได้แก่การพาณิชย์ การบริการและอื่น ๆ ตามลำดับ สำหรับรายได้โดยเฉลี่ย ของประชากร ประมาณ 74,373 บาท/คน/ปี

การเกษตรกรรม ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ มีพื้นที่ถือครองเพื่อที่อยู่อาศัย 1,229 ไร่ พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 2,396 ไร่ แยกเป็น

- พื้นที่ถือครองเพื่อการทำนา 2,160 ไร่

- พื้นที่ถือครองเพื่อการทำไร่ 124 ไร่

- พื้นที่ถือครองเพื่อปลูกผลไม้ 92 ไร่

- พื้นที่ถือครองเพื่อปลูกผัก 20 ไร่

- พืชสวนที่สำคัญ ได้แก่ ลิ้นจี่ มะม่วง ลำไย

- พืชไร่ที่สำคัญ ได้แก่ ถั่วลิสง ขิง แตงโม ถั่วเหลือง

การพาณิชยกรรมและบริการ

- ตลาดสด จำนวน 2 แห่ง (ตลาดสดแม่ใจ และตลาดสดศรีรุ่งเรือง)

- ร้านค้าทั่วไป จำนวน 48 แห่ง

สถานประกอบการด้านบริการ

- ธนาคาร จำนวน 3 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพฯ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน)

- สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 55 แห่ง

การอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน จำนวน 12 โรงงาน ลักษณะเป็นโรงงานขนาดเล็ก เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่

- โรงสีข้าว จำนวน 1 โรง

- โรงงานทำไม้แปรรูป จำนวน 8 โรงงาน

ทั้งนี้ทางเทศบาลได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยในการประกอบการให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยของผู้ประกอบการและแหล่งชุมชนอยู่เสมอ


7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ศาสนา ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจประชาชนเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีวัดทั้งหมด 5 วัด ได้แก่ วัดศรีสุพรรณ, วัดศรีดอนแก้ว, วัดโพธาราม, วัดศรีบุญเรือง และ วัดสีมา

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

- ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม

- ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน

- ประเพณีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ ประมาณเดือนเมษายน

- ประเพณีบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง ประมาณเดือนมิถุนายน

- ประเพณีสรงน้ำพระเจ้าองค์ดำ ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

- ประเพณีบวงสรวงหนองเล็งทราย ประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน


8. ทรัพยากรธรรมชาติ

- หนอง บึง คลอง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ หนองเล็งทราย

- คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ลำน้ำแม่ใจ แม่น้ำอิง

นายกเทศมนตรี

  นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 0892051391

ปลัดเทศบาล

  นายเมฆิน มะโนแก้ว
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 0801356011


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


Line Official