Style OptionsClose X
 • slider

  เทศบาลตำบลแม่ใจ ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Maejai Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลยุทธศาสตร์และการพัฒนา


ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ


ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ

1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน

1.2 การพัฒนา แหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร

1.3 การพัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1.4 การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ


ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

2.1 การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 การอนุรักษ์ละส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.3 การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การส่งเสริมการจัดการทุกระดับการศึกษา เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น

2.5 การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม

2.6 การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข

2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง


ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการส่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิต

3.2 การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดดล้อม


ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

4.1 การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.2 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ

4.3 การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ของคนในชาติ


ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

5.1 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

5.2 การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาคม และการ มีส่วนร่วมของ อปท. ทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

5.3 การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ


นายกเทศมนตรี

  นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 0892051391

ปลัดเทศบาล

  นายเมฆิน มะโนแก้ว
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 0801356011


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


Line Official