Style OptionsClose X
 • slider

  เทศบาลตำบลแม่ใจ ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Maejai Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลแม่ใจการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน


โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลแม่ใจ


โครงสร้างของเทศบาลประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

1. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน ซึ่งรองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่ ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร และมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลแม่ใจ


สภาเทศบาล

2. สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จำนวน 12 คน มีหน้าที่ ตราเทศบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่ใจนายกเทศมนตรี

  นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 089-205139

ปลัดเทศบาล

  นางจิราวรรณ์ ศรีนิบูลย์
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 088-534919


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


Line Official