Style OptionsClose X
 • slider

  เทศบาลตำบลแม่ใจ ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Maejai Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของดีประจำตำบล | ��������������������������������������� ������������������ ������������ 3 ���������������������ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ หมู่ 3 ศรีถ้อย
รายละเอียด : คุณปรเมศ เทพสืบ บ้านเลขที่ 241 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา คุณขวัญแก้ว จินะปัญญา บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทร 08-49910816

ปลัดเทศบาล

  นายเมฆิน มะโนแก้ว
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 0801356011


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


Line Official