Style OptionsClose X
 • slider

  เทศบาลตำบลแม่ใจ ยินดีต้อนรับ

  Welcome to Maejai Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลหัวข้อการประเมิน ITA


ข้อมูลพื้นฐาน

01. โครงสร้งหน่วยงาน

02. ข้อมูลผู้บริหาร

03. อำนาจหน้าที่

04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05. ข้อมูลการติดต่อ

06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์

07. ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08. Q&A

09. Social Network


แผนการดำเนินงาน

10. แผนการดำเนินงานประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17. E-Service


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29. แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


แผนป้องกันการทุจริต

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40. รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นายกเทศมนตรี

  นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 0892051391

ปลัดเทศบาล

  นายเมฆิน มะโนแก้ว
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ใจ
  เบอร์ติดต่อ : 0801356011


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


Line Official